Archiwum autora: prace

Wydanie towaru

Kompletowanie to pobieranie odpowiedniej ilości danego towaru z posiadanych zapasów, w celu wysyłki do klienta. Wszystko musi się odbyć zgodnie z zamówieniem. Towar składowany jest na jednej, bądź więcej jednostek ładunkowych. Jest to proces narażony na częste błędy wynikające najczęściej z braku czasu spowodowanego dużą ilością napływających zamówień.

Kompletacja towarów w magazynach odbywa się w godzinach pracy handlowców w całej Polsce. Zlecenia są wysyłane do działu realizacji zamówień w dni powszednie od godziny 9.00 do 17.00. Liczba takich zleceń jest zróżnicowana i zależy przede wszystkim od pory roku. Dziennie realizuje się od 100 do nawet 600 zamówień. Priorytetem firmy jest wysłanie wszystkich zleceń. Duży nacisk kładzie się na zgodność wysyłek z zamówieniem. [1]

Wydrukowane zlecenia przekazywane są magazynierom, którzy posługując się wózkami, tzw. „pieskami” kompletują je na paletach. Na zleceniu widnieją wszystkie niezbędne informacje:

 • kierunek, jest informacją zarówno dla magazyniera i przewoźnika. Jest to numer regionu Polski używany przez firmę Schenker, która zajmuje się dostarczaniem towaru dla klientów. Ten kod daje informacje dla magazyniera w którym miejscu ma ustawić zrobione zlecenie. Jest również niezbędny podczas załadunku tirów rozwożących towar do poszczególnych oddziałów w Polsce. Każda paleta ewentualnie paczka (dotyczy małych zleceń kompletowanych) musi być oklejona etykietą z takim właśnie numerem, oraz innymi niezbędnymi informacjami. Kod kreskowy umieszczony pod numerem zamówienia jest wykorzystywany tylko i wyłącznie przez firmę Schenker.
 • nazwa i adres zamawiającego są umieszczane na każdym dokumencie zaczynając od zlecenia po list przewozowi i naklejki. Dzięki niemu jest możliwość połączenia dwóch lub nawet więcej zamówień, gdyż zdarza się czasem, że w ciągu jednego dnia wpada kilka zamówień od jednego klienta i jeżeli jest taka możliwość, są one ze sobą łączone.
 • indeks towaru wraz z nazwą, ilością oraz lokacją na magazynie. Każdy asortyment magazynowany posiada taki indywidualny kod, z którego możemy odczytać podstawowe informacje o produkcie np. AKT-GK-BT031 -Akryl do płyt gipsowo kartonowych, biały, 31 Oml. SIT-EL-UN-031 -XX -Silikon euro-line uniwersalny biały

-pieczątkę pickera (składającego zamówienie) i kontrolera. Za pomocą takiej informacji prowadzone są statystyki ilości zrealizowanych zleceń przez danego pracownika. Brana jest także pod uwagę ilość kartonów we wszystkich zleceniach. Wszystkie te dane potrzebne są do wyliczenia miesięcznej premii dla magazynierów, która przyznawana jest najbardziej efektywnym pracownikom. Kontrolerzy natomiast rozliczani są z ilości błędów które przychodzą od klientów w postaci reklamacji jakościowych bądź ilościowych. Informacje o tym kto zrealizował i sprawdził zlecenie wpisywane są do komputera przez osoby pracujące w dziale realizacji zamówień. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie przez osobę pracującą w dziale reklamacji.

Za organizację kompletacji towarów, odpowiedzialny jest zastępca kierownika magazynu. Decyduje on o tym kto składa zlecenia, oraz o tym jakich one są rozmiarów. Zazwyczaj ilość jednocześnie składających zamówienia magazynierów mieści się w przedziale 4-10. Największe zamówienia są dla dużych marketów budowlanych. Takie oferty otrzymują najbardziej doświadczeni pickerzy. Ich doświadczenie pozwala zrealizować takie zamówienie stosunkowo szybko, oraz ułożyć towar na paletach w taki sposób, żeby nie sprawić dużych problemów osobie kontrolującej.

Etapy kompletacji towaru:

 • Otrzymanie ofert od przełożonego- magazynier układa sobie zlecenia według kolejności wysyłki, następnie umieszcza je w specjalnym pojemniku zamontowanym na wózku
 • Wybór palety- po obejrzeniu zlecenia pracownik musi oszacować jaką paletę przeznaczy do danego zamówienia. Są do wyboru całe palety jednorazowe, oraz półpalety. Oba rodzaje są wykonane z drewna.
 • Zbiórka towaru- kompletacja towaru według listy pobrań na magazynie. Pracownik zajmujący się tą czynnością musi układać towar na palecie według zasady że najcięższe i największe towary muszą znaleźć się na samym spodzie palety. Jedno zamówienie może składać się nawet z 20-30 palet. Ważne jest ułożenie asortymentu w taki sposób, aby bezpiecznie i beż żadnych uszkodzeń dotarł do klienta.
Ilustracja 6. Sposób układania towaru na palecie

Źródło: Zdjęcie własne

– Umieszczenie zrealizowanego zamówienia w odpowiednim miejscu na placu- Magazynier musi zawieźć towar w odpowiednie miejsce, sugerując się kierunkiem wysyłki, oraz wielkością zamówienia (pełne palety, łub paczki).

Metody kompletacji towarów

Pracownicy magazynu odpowiedzialni są za prawidłowe zagospodarowanie placu ze strefą składowania. Magazynier musi właściwie dobrać urządzenia do przewozu realizowanego zlecenia. Trzeba pamiętać u umożliwieniu pracy pozostałym osobą (poruszanie się w regałach według znanych zasad, składowanie materiałów w sposób nie tarasujący przejazdu.[2]

Magazynier ma możliwość realizacji zamówienia na różne sposoby. Większe zlecenia składające się z jednej pełnej palety, lub więcej układane są w sposób tradycyjny (paleta po palecie). Mniejsze oferty mogą być składane jednocześnie na jednej palecie, lub dwóch półpaletach. Pracownik musi pamiętać, że na jednej palecie może się znaleźć kilka zamówień, jednak o tym samym kierunku. Nie ma możliwości złożenia dwóch różnych kierunkowo zleceń na jednym nośniku. Podczas gdy picker zdecyduje się na składanie jednocześnie zleceń o innych kierunkach musi wziąć dwie małe palety, a następnie po zrealizowaniu zamówień musi rozwieść je na odpowiednie kierunki na placu kompletacyjnym.


[1] Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki, red. r. Kozłowski i A. Sikorski, Kraków 2009, s 96-97

[2] Z. Dudziński, Poradnik.., s. 158-159

Zasady odbioru, przyjęcia oraz wydania wyrobów

Czynności związane z odbiorem, przyjęciem oraz wydaniem towarów decydują w dużej mierze o sprawności funkcjonowania magazynu. Odbiór i przyjęcie odbywają się według specjalnej instrukcji magazynowej, która zawiera metodę kontroli, jej zakres, częstość oraz środki i wykaz personelu, który jest upoważniony do przeprowadzenia tych czynności. Na magazynie przeprowadzana jest pełna kontrola. Zawsze bada się całą dostarczoną partię wyrobów. Wynikiem takiego badania jest ustalenie przyjęcia na magazyn towaru. Może się zdarzyć, że część asortymentu, lub nawet cała partia zostanie odesłana do producenta. Ważnym elementem podczas przyjęcia towaru jest weryfikacja terminu ważności. Dla danego produktu są ustalone minimalne daty przydatności, które nie mogą zostać przekroczone. [1]

Wydanie produktów jest ostatnim etapem procesu magazynowego. Polega na skompletowaniu odpowiedniej ilości wyrobów i przekazanie przewoźnikowi. Magazynier musi pamiętać podczas składania takiego zlecenia o konieczności wydania towaru przyjętego na magazyn najwcześniej.[2]

[ciąg dalszy tej pracy mgr za miesiąc]


[1]   Z.Dudziński,Poradnik…, s.248

[2]    Dudziński, Poradnik…, s. 260

Dokumentacja i ewidencja obrotów magazynowych

Dokumentacja obrotu magazynowego i ewidencja zapasów W każdym magazynie istnieje potrzeba prowadzenia ewidencji ilościowej przechowywanych wyrobów, wyróżniamy trzy rodzaje dokumentacji związanych z:

 • przyjęciem towaru na magazyn
 • wydaniem towaru na zewnątrz do klienta
 • inwentaryzowaniem[1]

Wszystkie zasady opracowywania dokumentacji określone są w instrukcji magazynowej. Kierownictwo kładzie szczególny nacisk na poprawność takich ewidencji.

Zasady opracowywania dokumentacji i ewidencji zapasów

Do sporządzania odpowiednich dokumentacji wyznaczone są odpowiednie osoby, które odpowiadają za ich stan merytoryczny i formalny.

Dokumentacja obrotu magazynowego w firmie Selena dotyczy przede wszystkim wyrobów gotowych chemii budowlanej i w nielicznych przypadkach depozytów magazynowych. W skład takich depozytów wchodzą wszystkie towary niezgodne z zamówieniem, ze zbyt krótkim terminem ważności, oraz materiały inwestycyjne. Kierownicy magazynu są odpowiedzialni za prawidłowy przebieg dokumentacji. Mają za zadanie wyrywkowe monitorowanie magazynierów w tym zakresie, oraz szkolenia i opracowanie szczegółowego zakresu obowiązków. Wszystkie towary niezgodne z zamówieniem nie mogą być przyjęte na magazyn bez podpisu kierownika.

Zgodność dokumentacji pod względem merytorycznym przejawia się poprzez bardzo dokładne sprawdzenie ilościowe i jakościowe towaru zarówno podczas przyjęcia i wysyłki do klienta. Dokumenty takie muszą zawierać podpisy osób odpowiedzialnych za dostawę, realizację zamówień, kontrolę i przyjęcie towaru.

Pod względem formalnym każdy dokument musi posiadać odpowiednią datę, nie można kreślić i poprawiać informacji na nim, jeżeli jest już taka konieczność, to w takim miejscu musi znajdować się podpis magazyniera i pieczątka magazynu. Wszystkie dokumenty powinny być napisane w sposób czytelny, najlepiej drukowanymi literami.


[1]  Z. Dudziński, Poradnik Magazyniera, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006 s. 265

Struktura organizacji gospodarki magazynowej

„Struktura organizacji gospodarki magazynowej jest podstawą, na której opiera się system zarządzania. Tworzy się ją w taki sposób, aby ułatwić sprawne zarządzanie całością gospodarki magazynowej. Stanowi ona istotny warunek sprawnego funkcjonowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa i dlatego powinna być ściśle związana z systemem. Do głównych czynników wpływających na strukturę organizacji gospodarki magazynowej należy zaliczyć: kwalifikacje personelu, stosunki międzyludzkie wynikające z ogólnej organizacji przedsiębiorstwa, powiązania koordynacyjne z innymi komórkami przedsiębiorstwa oraz osobowość kierownika.

Magazyn firmy Selena S.A. podporządkowany jest dyrektorowi logistyki. Za pośrednictwem poszczególnych działów sprzedaży, bądź marketingu sprawuje on nadzór nad organizacją magazynu.

Wewnętrzna organizacja magazynu wynika przede wszystkim z jego wielkości. Duży wpływ na jego organizację ma również rodzaj magazynowanego asortymentu oraz funkcja jaką ma spełniać.

Kierownik magazynu jest osobą odpowiedzialną za wszystkie procesy logistyczne zachodzące na magazynie. Jest on rozliczany przez dyrektora logistyki. Podlegają mu zastępcy, którzy mają za zadanie sterowanie bezpośrednie pracownikami magazynu. Na najniższym szczeblu hierarchii znajdują się magazynierzy, w skład których wchodzą [1]

kontrolerzy, osoby obsługujące wózki wysokiego składowania, pracownicy zajmujący się realizacją zamówień, oraz obsługa placu kompletacyjnego.

Ilustracja 1: Struktura organizacji magazynu firmy Selena S.A.

Źródło: Rysunek własny

Relacje pomiędzy poszczególnymi jednostkami.

Firma Selena S.A. nie wprowadziła odpowiedzialności materialnej dla magazynierów.

Towar uszkodzony podczas wykonywania pracy jest dopisywany do kosztów.

Kadra zarządzająca magazynem jest wykwalifikowana, oraz z odpowiednim doświadczeniem na podobnych stanowiskach. Dla magazynierów organizowane są kursy i szkolenia mające na celu usprawnienie pracy, oraz zwiększenie bezpieczeństwa na magazynie.


[1] Dudziński, M. Kizyn, Yademecum…,s. 334

Miejsce firmy Selena S.A. na rynku chemii budowlanej

Pozycja firmy Selena S.A. na polskim rynku chemii budowlanej jest bardzo wysoka. Kluczowym elementem strategii grupy Selena jest jakość. Pojęcie „przewaga dzięki produktowi” oznacza, że w każdej kategorii produktów grupa dąży do tego, aby jej wyroby miały najwyższą pozycję jakościową. Taka strategia zapewnia wysoki poziom zaufania klientów do produktów i procentuje w przyznawanych spółce licznych wyróżnieniach. Selena S.A. jest liderem na polskim rynku w kategorii pian: 37% udziału w rynku, oraz najmuje drugie miejsce w kategorii uszczelniaczy; 19% udziału w rynku.

Działalność grupy Selena obejmuje wszystkie etapy tworzenia produktów: począwszy od zaawansowanych badań, przez produkcję, dystrybucję, marketing, aż po sprzedaż na całym świecie. Na każdym etapie kreowania produktów Selena gwarantuje innowacyjne rozwiązania, które zapewniają utrzymanie najwyższych, światowych standardów, potwierdzonych licznymi międzynarodowymi certyfikatami jakości.

Nagrody otrzymane na przestrzeni ostatnich lat:

2010 rok:

 • „Tytan Professional” został Budowlaną Marką Roku 2009 w kategorii „piany i silikony”;
 • Grupa Selena w pierwszej dziesiątce Pereł Polskiej Giełdy w kategorii „przemysł i budownictwo”. Spółka uplasowała się również na 53. pozycji (z 348) w zestawieniu głównym. Ranking przygotowany przez Gazetę Giełdy „Parkiet”;
 • Selena wśród 500 największych polskich firm według tygodnika „Polityka”- awans o 68 pozycji w porównaniu do roku 2009;
 • „Tytan Professional”- kluczowa marka z portfolio Grupy Selena – w prestiżowym gronie liderów konsumenckiego rankingu TOP MARKA 2010. Przyznane już po raz kolejny wyróżnienie potwierdza wysoką jakość produktów „Tytan Professional”, docenianą przez polskich konsumentów
 • Selena SA już po raz kolejny wśród diamentów Forbesa. Zestawienie skupia prestiżowe grono firm, które w ostatnich trzech latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość.

2009 rok:

 • Grupa Sełena znalazła się wśród najbardziej innowacyjnych firm wybranych spośród Listy 2000 opracowanej przez dziennik „Rzeczpospolita”;
 • Selena otrzymała tytuł Perły Polskie Gospodarki w rankingu opracowanym przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk wraz z miesięcznikiem „Połish Market”;
 • Selena S.A. otrzymała Dolnośląską Nagrodę Gospodarczą. Wyróżnienie to przyznawane jest podmiotą gospodarczym, których działalność jest szczególnie istotna dla rozwoju regionu;
 • Piana poliuretanowa Tytan Professional 02 65 otrzymała tytuł Wybór Profesjonalisty. Produkt uzyskał najlepsze wyniki w testach jakościowych przeprowadzonych w Kijowie przez czołowe media z branży stolarki otworowej;
 • Selena USA Inc.- amerykańska spółka należąca do Grupy Selena- otrzymała nagrodę 2009 Best of Ełkhart Award w kategorii „Kleje i uszczelniacze”. Ranking wyróżnia najlepsze firmy lokalne działające na rynku amerykańskim.
 • „Tytan Professional”- kluczowa marka Seleny- po raz kolejny został nagrodzony „Złotym Laurem Konsumenta” w kategorii „silikony i pianki”. Celem rankingu konsumenckiego organizowanego przez grupę Media Partner jest wyłonienie produktów, które cieszą się największą popularnością i zaufaniem wśród klientów;
 • Selena S.A. otrzymała po raz trzeci prestiżowy tytuł Lidera Branży Stolarki Budowlanej w kategorii „piany i silikony”;
 • Klej do styropianu Tytan EOS został Produktem Wykonawcy 2009 w kategorii izolacje termiczne i systemy ociepleń. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych dostępnych na polskim rynku produktów wykorzystywanych w pracach budowlanych, oraz remontowo- wykończeniowych;
 • Należąca do Seleny marka Tytan Professional została uhonorowana prestiżowym tytułem TOP MARKA 2009 dla najbardziej znanych brandów na polskim rynku;
 • Selena S.A. została laureatem prestiżowej nagrody Gazele Biznesu przyznawanej dynamicznie rozwijającym się spółkom krajowym, które osiągają dobre wyniki finansowe i są rzetelnym partnerem w biznesie;
 • Selena FM s.a. została wyróżniona certyfikatem Przejrzysta Firma 2008 – nagroda przyznawana jest przedsiębiorstwom, które w swoim działaniu kierują się zasadą wiarygodności i uczciwości finansowej;
 • Selena FM s.a. otrzymała tytuł lidera eksportu na wschód – wyróżnienie przyznane przez Polską Izbę Przemysłowo- Handlową Budownictwa za znaczący wzrost sprzedaży w krajach wschodnich w okresie 2006-2008;
 • Klej do styropianu Tytan EOS został wyróżniony nagrodą TOP BUILDER 2009. Nagroda przyznawana jest innowacyjnym produktom, materiałom i tym systemowym rozwiązaniom, które na polskim rynku wyróżniają się bardzo dobrymi parametrami technicznymi, gwarantującymi wysoką jakość i przewagę technologiczną. [1]

Najważniejsze wydarzenia związane z firmą Selena S.A.:

2010 rok;

 • Wprowadzenie przez Grupę Selena innowacyjnego aplikatora kątowego, w które wyposażone zostały wszystkie uszczelniacze pod marką Tytan Professional; Selena jest pierwszą firmą, która zdecydowała się wprowadzić to rozwiązanie na skalę masową;
 • Nabycie przez Selenę 100% udziałów Przedsiębiorstwa Materiałów Izolacyjnych „Izolacja- Matizol” s.a. z Gorlic- producenta pap i gontów; akwizycja umożliwia Selenie utworzenie kompleksowej oferty dla firm dekarskich;
 • utworzenie spółki Selena Slovakia s.r.o. zajmującej się dystrybucją marek Tytan i Artełit na rynku słowackim
 • Wprowadzenie na rynek technologicznej innowacji Tytan Styro 735 – kleju do styropianu, który jest 7 razy łatwiejszy w aplikacji, 5 razy szybszy i wiąże 3 razy mocniej od tradycyjnych zapraw klejowych;

2009 rok:

-Rozpoczęcie przez grupę Selena budowy zakładu produkcyjnego pian montażowych, uszczelniaczy i klejów w specjalnej strefie ekonomicznej w Nantong koło Szanghaju w Chinach; zgodnie z przyjętym harmonogramem produkcja w chińskiej fabryce została uruchomiona pod koniec 2010 roku; Selena jest pierwszym polskim inwestorem w strefie Nantong;

 • nabycie 51% udziałów hiszpańskiej spółki Industrias Quimicas Lowenberg- producenta i dystrybutora artykułów chemii budowlanej w Hiszpanii; celem akwizycji jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Seleny i Quiłosy w Europie;
 • Nabycie przez Grupę Selena 100% udziałów rosyjskiej spółki OOO Kvadro- dystrybutora pian poliuretanowych i uszczelniaczy na rynku rosyjskim; celem akwizycji jest zwiększenie udziałów rynkowych i wzmocnienie pozycji Seleny w Rosji;

2008 rok:

 • Wprowadzenie na rynki CEE innowacyjnej piany poliuretanowej z linii Tytan 02;
 • Nabycie przez Grupę Selena 8,5% udziałów w tureckiej spółce Połyfoam Yalitim Sanayi ve Tic Ltd. specjalizującej się w produkcji i dystrybucji piany poliuretanowej do montażu okien i drzwi;
 • Utworzenie w Chinach spółki Selena Nantong Building Materials Co. Ltd. oraz rozpoczęcie inwestycji na terenie strefy ekonomicznej Nantog w celu budowy zakładu produkcyjnego;
 • Utworzenie spółki Tytan EOS Sp. z o.o. i nabycie dwuch zakładów produkcyjnych w Krzeszowicach i Lubinie, wytwarzających produkty do systemów ociepleń, wyroby do osadzania płytek ceramicznych oraz zaprawy murarskie i klejowe;
 • 18 kwietnia 2008- pierwsze notowanie akcji Selena FM s.a.- spółki holdingowej Grupy- na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie;

2007 rok:

 • Uruchomienie działalności w Chinach: powstanie spółki Selena Shanghai Trading Co.- zajmującej się dystrybucją pian i uszczelniaczy, a także zakładu produkcyjnego silikonów Foshan Chinuri Selena Chemical Co.;
 • rozpoczęcie w Rosji działalności przez spółki Selena Server oraz Selena Vostok, zajmujące się dystrybucją pian, uszczelniaczy i klejów pod markami Grupy oraz produktów wytwarzanych poza Grupą;

2006 rok:

 • Powstanie spółki Selena Bułgaria Ltd.- dystrybutora pian, uszczelniaczy i klejów pod markami własnymi Grupy, a także produktów wytwarzanych poza Grupą;

2005 rok:

 • Uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2000 przez spółkę Libra- producenta klejów i uszczelniaczy;

2004 rok:

 • Powstanie spółki Selena Ukrainę Ltd.- dystrybutora pian, uszczelniaczy i klejów pod markami własnymi Grupy, a także produktów wytworzonych poza Grupą;
 • uruchomienie spółki Selena Sulamericana Ltda w Brazylii zajmującej się produkcją pian poliuretanowych, oraz dystrybucją plan, uszczelniaczy i klejów pod markami własnymi Grupy i pod markami klientów na terenie Brazylii i innych krajów Ameryki Południowej;

2003 rok:

 • Opracowanie unikalnej receptury i wdrożenie do produkcji piany TYTAN Lexy~ pierwszej na świecie wężykowej piany wysokowydajnej;
 • Utworzenie spółki Finselena Oy w Finlandii- dystrybutora pian, uszczelniaczy i klejów pod markami własnymi Grupy;
 • Założenie spółki Selena Italia- dystrybutora pian, uszczelniaczy i klejów pod markami własnymi Grupy i pod markami klientów na terenie Włoch i innych krajów basenu Morza Śródziemnego oraz na rynki Europy Centralnej;

2002 rok:

 • Powstanie spółki Selena CA Ltd. w Kazachstanie- dystrybutora pian, uszczelniaczy i klejów pod markami własnymi Grupy, a także produktów wytwarzanych poza Grupą;
 • Założenie spółki Selena Deutschłand GmbH w Niemczech- dystrybutora pian, uszczelniaczy i klejów pod markami własnymi Grupy i pod markami klientów na terenie Niemiec, Austrii, Luksemburga i Szwajcarii;

2001 rok:

 • Uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2000 przez fabrykę Orion- producenta pian poliuretanowych
 • Uruchomienie spółek Selena USA Inc.- dystrybutora pian, uszczelniaczy i klejów pod markami własnymi Grupy i pod markami klientów na terenie USA i Kanady;
 • Powstanie spółki Selena Hungaria na Węgrzech Kft- dystrybutora pian, uszczelniaczy i klejów pod markami własnymi Grupy i markami klientów, a także produktów wytwarzanych poza Grupą;
 • Założenie spółki Selena Bohemia sro w Czechach- dystrybutora pian, uszczelniaczy i klejów pod markami własnymi Grupy, a także produktów wytwarzanych poza Grupą;
 • Przystąpienie do spółki Kamil Selena Co. w Korei Południowej- produkcja pian, poliuretanowych oraz ich dystrybucja na terenie Korei Południowej oraz innych krajów azjatyckich;

2000 rok:

 • Opracowanie unikalnej receptury i wdrożenie do produkcji piany TYTAN 65- pierwszej na świecie wysokowydajnej pistoletowej piany;
 • Uruchomienie spółki Selena Romania srl w Rumunii- dystrybucja pian, uszczelniaczy i klejów pod markami własnymi Grupy, a także produktów wytwarzanych poza Grupą na terenie Rumunii i Mołdawii;
 • Powstanie spółki Libra zajmującej się produkcją klejów, zlokalizowanej w Dzierżoniowie;

1996rok:

 • Powstanie spółki Orion, producenta pian poliuretanowych, z siedzibą w Dzierżoniowie;
 • Założenie zakładu produkcji uszczelniaczy Carina z siedzibą w Siechnicach

1993 rok:

Powstanie pierwszych spółek z Grupy Selena: Selena S.A. i Selena FM s.a. (wówczas działająca pod nazwą PBM).


[1] Strona internetowa firmy Selena SA. [Dokument elektroniczny]- tryb dostępu: selenafin.com/cms/?_ pageid-123

Organizacja pracy w magazynie

podrozdział pracy mgr

Procedura dotycząca pracy w magazynie jest oparta w większej mierze na przyjmowaniu jak i wydawaniu towaru.

Za procedurę na magazynie odpowiedzialny jest kierownik magazynu, podlegli mu zastępcy oraz magazynierzy. Firma Selena prowadzi sprzedaż towarów, które podlegają częstym kontrolą ze względu na FIFO tzn. dotyczy to dat ważności na produktach i w której kolejności należy wydawać.

Każda nowa osoba zatrudniona w magazynie firmy Selena przechodzi krótkie szkolenie w zakresie swoich obowiązków na powierzonym mu stanowisku pracy w zależności od tego na jakie zostanie przyjęta. Takie szkolenie przeprowadza kierownik zmiany lub kierownik magazynu. Na początku nowy pracownik pracuje pod kontrolą magazyniera z większym doświadczeniem, gdzie również jest zapoznawany z zasadami zbiórki towaru.

Rozpoczęcie czasu pracy na magazynie jest ustalone z wyprzedzeniem miesięcznym na przód, tak aby magazynierzy mogli się zapoznać z godzinami przyjścia do pracy w danym tygodniu. Raca na magazynie odbywa się w systemie trzyzmianowym, z większym nasileniem pracowników na drugą zmianę, ponieważ większość zleceń od klientów spływa w godzinach popołudniowych.

Pracownic magazynu są podzieleni na grupy i odpowiadają za prawidłowy przebieg swojej pracy w poszczególnych obszarach magazynu, które są nadzorowane przez kierowników zmiany. Grupy magazynierów dzielimy na:

 1. Składający zlecenia (picker)- jest to grupa magazynierów, której celem jest składanie

towarów na palecie zgodnie ze specyfikacją, tzn. dokumentem uprzednio wydrukowanym w Dziale Realizacji Zamówień (DRZ), na podstawie którego magazynier składa towar dla klienta. Asortyment na specyfikacji drukuje się w kolejności najbardziej rotowanego towaru pod względem sprzedaży. Dokument ten ma za zadanie usprawnić pracę magazyniera.

 1. Sprawdzający zlecenia- jest to grupa mająca za zadanie sprawdzać towar zrealizowany

na podstawie listy pobrań (specyfikacji) przez pierwszego magazyniera i wychwycić błędy popełnione, jeśli takie się znajdą. W przypadku wyłapania błędu kontroler woła magazyniera odpowiedzialnego za błędne złożenie towaru do jego wymiany na właściwy. Wszystkie błędy są weryfikowane na koniec miesiąca i każdy magazynier jest poinformowany o nich i rozliczany. W przypadku zrobienia większej ilości błędów pracownik wzywany jest na rozmowę do kierownika magazynu i upomniany słownie.

 1. Grupa kompletująca towar według kierunków i zajmująca się foliowaniem palet-

magazynierzy ci odpowiedzialni są za prawidłowe zebranie towaru drobnicowego na paletach zbiorczych według kierunków przygotowując towar do wysyłki dla kuriera. Grupa kompletacyjna ma za zadanie zabezpieczyć towar folią oraz taśmą firmową z nadrukiem SELENA tak, aby osoby trzecie nie miały kontaktu z towarem aż do chwili dostarczenia do klienta.

 1. Operatorzy wózków widłowych- Jest to grupa pracowników obsługująca wszystkie

wózki widłowe, D ich obowiązków należy rozładunek i załadunek samochodów, lokowanie i ściąganie z regałów pełnych palet, oraz uzupełnianie miejsc „zerowych”. Kontrolują oni również towar na magazynie pod względem dat ważności. Odbywa się to według zasady FIFO, czyli pierwsze weszło, pierwsze wyszło.

Podstawowe czynności wykonywane w magazynie:

 1. Przyjmowanie towaru do magazynu od dostawców

Proces ten jest „Przyjęciem Zewnętrznym”. Przyjęcie towaru na magazyn ma na celu uzupełnienie stanów magazynowych tak, aby klient miał ciągły dostęp przez handlowca do asortymentu. Za przyjęcie towaru na magazyn odpowiedzialny jest kierownik magazynu, zastępca kierownika, łub wyznaczony magazynier,

Towar na magazyn jest przyjmowany z reguły na protokół przyjęcia, w którym wpisywana jest nazwa firmy, od której jest dostarczony towar, nazwa produktu, oraz ilość, dodatkowo umieszczana jest data ważności danego produktu. Po zakończeniu przyjęcia towaru na magazyn osoba sporządzająca protokół weryfikuje go z dokumentem od dostawcy WZ, lub innym. W przypadku rozbieżności w dostawie lub uszkodzenia towaru magazyn ma obowiązek zapisać wszelkie adnotacje na protokole przyjęcia, liście przewozowym i poinformować dział logistyki, oraz dział reklamacji o zaistniałym zdarzeniu.

 1. Realizacja towaru na podstawie listy pobrań

Ma za zadanie przygotowanie towaru do wysyłki dla klienta. Lista pobrań jest odzwierciedleniem zamówienia od klienta, który składa je u handlowca firmy Selena i następnie to zamówienie przechodzi przez odpowiednie działy trafiając do magazynu.

Ilustracja 10. „Picker”- magazynier składający zamówienia

Źródło: Zdjęcie własne

Magazynier na podstawie tego dokumentu ma obowiązek zrealizować takie zamówienie. Dokument ten zawiera indeks towaru, jego nazwę, lokację w magazynie, ilość w sztukach i opakowaniach, oraz ilość sztuk w opakowaniu. Ułatwia to magazynierowy skutecznie i bez pomyłki zrealizować zamówienie.

Lista Pobrań po zrealizowaniu wraz z towarem zostaje na placu kompletacyjnym na odpowiednim kierunku, do wysyłki do klienta. Wysyłka ta zostaje poddana ponownej kontroli przez drugiego magazyniera pod względem ilościowym i jakościowym.

 1. Kontrola towaru przed wysłaniem do klienta

Inspekcja ta nie wymaga długiej przerwy w procesie logistycznym, jest bardzo owocna w

skutkach, oraz rygorystycznie przestrzegana. Nie jest to kontrola jakości towarów, a jedynie poprawności złożonego zamówienia.

Ponowna kontrola towaru ma za zadanie wyeliminowanie niezgodności powstałych na skutek błędnie zrealizowanego zlecenia przez pierwszego magazyniera. W przypadku stwierdzenia błędu w zamówieniu osoba kontrolująca informuje o tym magazyniera składającego zlecenie w celu wymiany towaru na właściwy. Następnie podpisuje się na dokumencie za zgodność z towarem.

 1. Układanie towaru na palecie

Czynność ta ma za zadanie zminimalizowanie prawdopodobieństwa towaru na samochodzie podczas transportu do klienta, oraz zabezpieczenie przed przewróceniem, zniszczeniem itd. Dotyczy to drobnicy jak i pełnopałetowych wysyłek do klienta. Magazynier ma obowiązek złożyć towar na palecie według wagi lub wielkości opakowań w pozycji wskazanej przez producenta towaru. Opis jak składować towar powinien znajdować się na opakowaniu (karton, wiadro itp.). Dodatkowym czynnikiem wskazującym poprawne złożenie zlecenia na palecie jest czytelność przez osobę sprawdzającą poprawność na placu. Towar powinien być widoczny, zwrócony etykietami na zewnątrz. Po sprawdzeniu zamówienia magazynier foliujący paletą może poprzekładać towar, aby w sposób wygodny i skuteczny można było zabezpieczyć towar.

 1. Formowanie towaru na palecie z paczek drobnicowych według rejonów [1]

Źródło: Zdjęcie własne

Proces ten ma na celu wyeliminowanie pomyłki przed wysłaniem paczek o innym kierunku w inny rejon Polski. Każda paczka oklejona jest przez pracownika magazynu, na podstawie wcześniej rozniesionych listów przewozowych z naklejkami. Na etykiecie znajduje się odpowiedni numer rejonu, adres klienta, numer zamówienia, oraz ilość paczek w zamówieni i oznaczenie numeru konkretnej paczki w danym zamówieniu (np. Iz8, lub 4z8). Na palecie zbiorczej składane są zamówienia drobnicowe o takim samym kierunku. Firma Schenker podzieliła obszary Polski na 14 rejonów. Np.:

 • ”86”- Warszawa
 • „56M– Kraków
 • ”62″- Wrocław
 1. Zabezpieczenie towaru na palecie

Odpowiedzialny jest za to magazynier wyznaczony do takich czynności w danym dniu przez kierownika magazynu, bądź jego zastępcę. Dodatkowo w okresie sezonu budowlanego zatrudniane są osoby na umowę zlecenie zajmujące się wyłącznie foliowaniem. Zabezpieczenie palety polega na dokładnym ofołiowaniu zlecenia, oraz oklejeniu specjalną taśmą zabezpieczającą z nadrukiem logo firmy.

 1. Bezpieczeństwo magazynu przed utratą majątku firmy

W 90% przypadkach kradzieży na magazynach firmowych odpowiedzialni są pracownicy tejże placówki. Muszą być ściśle przestrzegane normy przez odpowiednie działania, które będą miały na celu wyeliminowanie zagrożenia z zewnątrz jak i wewnątrz. Podstawą do takich działań będzie komisyjne gaszenie świateł, oraz zamykanie drzwi i ich zabezpieczeń w taki sposób, aby nie było możliwości ingerencji osób trzecich. Od wewnątrz są zamontowane skoble przesuwne, tak aby drzwi nie mogły otwierać z zewnątrz. W komisji powinny być zawsze dwie, lub trzy osoby, tak aby zamykany magazyn nie budził podejrzeń w stosunku do jednej osoby. Również jest sprawdzany stan techniczny sprzętu (wózki elektryczne i gazowe, butle z gazem- czy są zakręcone). Otwieranie magazynu powinno odbywać się w podobny sposób, co jego zamykanie, tzn. sprawdzenie zabezpieczeń, sprawdzenie świateł oraz sprawdzenie stanu technicznego pojazdów.[2] Wszystkie drzwi i rampy są plombowane przez kierowników zmiany. Dodatkowo mają oni za zadanie wypełnienie odpowiedniego protokołu plombowania magazynu.

Ilustracja 12. Protokół plombowania magazynu

  I ———–    
  PROTOKÓŁ PLOMBOWANIA MAGAZYNU    
         
LP Miejsce plombowania nr plomby założonej Otwarcie TAJNIE UWAGI
1 Wyjście ewak 1      
2 Wyjście ewak 2      
3 Wyjście ewak 3      
/■… 4 Rampa 1      
5 Rampa 2      
6 Rampa 3      
7 Rampa 4      
8 Rampa 5      
9 Rampa 6      
         
  IMIĘ ! NAZWISKO OSOBY PLOMBUJĄCEJ:    
  PODPIS OSOBY PLOMBUJĄCEJ:    
  …….. I …………………………….    
  IMIĘ I NAZWISKO OSOBY OTWIERAJĄCEJ:    
  PODPIS OSOBY OTWIERAJĄCEJ:    
         
    DATA:    

Źródło: Dokument firmowy

 1. PIPO na magazynie

Jest to metoda wysyłki zapasów oparta na założeniu „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”. Stosując tą metodę zakłada się, że zapasy są rozchodowane z magazynu od pierwszych dostaw do ostatnich. Wszystkie zapasy magazynowe są więc wycenione na koniec okresu według wartości w ostatnich dostawach. Do tych zadań na magazynie jest wyznaczona odpowiednia osoba, odpowiedzialna za taki monitoring. Uzupełnia ona towar odpowiednimi partiami. Pracownicy składający zlecenia pobierają taki towar dla klienta.


[1] D. Waters, Zarządzanie operacyjne, Warszawa 2001, s.312

[2] Twój biznes, red. L. Zakrzewska, Warszawa 2008, s 11-13

Czynniki utrudniające planowanie zapasami

z części praktycznej pracy mgr

Czynniki utrudniające planowanie zapasami:

 • Brak organizacji dostaw, wiąże się to z nieodpowiednimi godzinami dostaw na Niejednokrotnie zdarza się że samochód z dostawą czeka na placu z towarem przeznaczonym do wysyłki. Ze względu na brak technicznej możliwości przyjęcia asortymentu nie jest możliwe ściągnięcie dostawy, gdyż plac rozładunkowy jest zarówno placem kompletacyjnym i o danej godzinie nie ma miejsca na tę czynność.
 • Brak aktualizacji stanów magazynowych. Często uszkodzone towary nie są odjęte ze stanu, ze względu na niedbałość magazynierów. Dzieje się tak również z towarami reklamacyjnymi przyjętymi z powrotem na magazyn w celu ponownej wysyłki.
 • Zbyt mała powierzchnia magazynowa uniemożliwiająca zapewnienie bezpiecznej ilości wszystkiego asortymentu. Sprzedaż przez ostatnie lata w firmie bardzo wzrosła, niestety nie przełożyło się to na zwiększenie pojemności magazynu. W obecnym miejscu nie ma takiej możliwości, dlatego w planach jest przeniesienie magazynu do innej lokalizacji, gdzie jego wielkość pozwoli na spokojne zapewnienie ciągłości dostaw.

Cały towar przechowywany jest na regałach wysokiego składowania. Do dyspozycji magazynierów jest ok. 3800 miejsc paletowych. Dodatkowo na poziomie „zerowym” przeznaczonym do zbiórki towaru jest 680 miejsc.

Problematyka badawcza w dziedzinie funkcjonowania magazynu

podrozdział pracy mgr

Magazyn firmy Selena S.A. nie jest łatwy w obsłudze oraz zarządzaniu. Duża liczba indeksów towarów cały czas wzrasta, a powierzchnia magazynu jest w dalszym ciągu stała. Kierownictwo, oraz pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie magazynem często muszą stawić czoła bardzo trudnym problemom. Wiele procesów potrzebuje przeanalizowania i zastanowienia się nad nowymi rozwiązaniami.

Główne zagadnienia dotyczące poprawności funkcjonowania magazynu chemii budowlanej w firmie Selena S.A.:

Pierwszym głównym problemem dotyczącym funkcjonowania magazynu są problemy kadrowe. Dla przykładu stan zatrudnienia w przeciągu ostatnich 2 lat na magazynie zmniejszył się o 35%, Oczywiście magazynierzy pracujący od początku tego okresu znacznie podwyższyli swoje kwalifikacje i efektywność, co tłumaczy ową redukcję, ale problem jest najbardziej widoczny w okresie wakacyjnym, a zarazem w okresie o największym stężeniu zamówień. Większość pracowników swoje plany urlopowe ma właśnie w tym okresie. Dochodzą do tego osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim i okazuje się, że stan pracowników w danym okresie jest zbyt niski aby zrealizować dzienne zlecenia. Pierwszą reakcją zarządu jest zatrudnienie osób poprzez zewnętrzną firmę na czas określony. Efekty tego bywają bardzo niekorzystne. Spowodowane jest to oczywiście brakiem doświadczenia takich ludzi. Wiele błędów popełnianych przez nich jest wyłapywanych, lecz zawsze jakaś liczba pomyłek umknie uwadze bardziej doświadczonych magazynierów. Trzeba zastanowić się nad lepszym rozwiązaniem tego problemu. Można by zadać pytanie, czy nie lepiej byłoby zatrudnić 3-4 osoby więcej na pełnym etacie.

Kolejnym problemem są ograniczenia sprzętowe. Analizując tu sprzęt jeżdżący można skłonić się do stwierdzenia iż ilość i jakość wszystkich wózków jest wystarczająca. Jedynie jeden wóz wysokiego składowania nie do końca spełnia swoje zadanie, gdyż jego maksymalne wysunięcie masztu w górę nie jest wystarczające aby móc operować towarem lokowanym na najwyższym poziomie. Z kolei drugi wóz tego typu jest skonstruowany w taki sposób, że podczas opuszczania palety z towarem na sam dół trzeba pamiętać o wysunięciu masztu maksymalnie od wózka, w przeciwnym wypadku zahaczy ona o wysunięte koło. Było to przyczyną wielu incydentów na magazynie, gdyż nie każdy wózkowy pamięta o tym szczególe. Problemy są również z ładowaniem baterii. Nie ma osoby odpowiedzialnej za tą czynność i często dochodzi do sytuacji, że któryś z wózków jest wyłączony z pracy z powodu właśnie nie podłączenia takiego akumulatora dzień wcześnie do ładowania.

Regały są skonstruowane w różny sposób. Odległość między przęsłami jest bardzo różna, gdyż wysokość palet zbiorczych lokowanych na magazynie wynosi od kilkudziesięciu centymetrów do trzech metrów. W większości magazynu przęsła na regałach porozmieszczane są w sposób standardowy, co powoduje w konsekwencji mało ergonomiczne rozmieszczenie palet. Często w okresie sezonu dochodzi do sytuacji że nie ma możliwości zlokowania jakiejś części dostawy ze względu na zapełnienie wszystkich miejsc paletowych na regałach

Organizacja dostaw ma bardzo duży wpływ przede wszystkim na szybkość realizacji zamówień. Często zamawiane dostawy awizowane są w sposób niewłaściwy i kolidują z czasem składania zamówień. Testowanych było wiele sposobów pogodzenia tych dwóch procesów. Przede wszystkim planowane były dostawy tylko na czas pracy nocnej zmiany, jednak spotkało się to ze stanowczym sprzeciwem ze strony przewoźników. Priorytetem jest znalezienie rozwiązania tej kwestii.

Jakość towaru jaki jest odbierany powinna być kontrolowana przez pracowników magazynu w sposób szczegółowy. W późniejszym czasie kiedy okaże się, że towar przyjęty wcześniej na stan magazynu nie nadaje się do wysyłki pojawiają się problemy. Najważniejszym punktem podczas odbioru przesyłki powinna być kontrola daty ważności asortymentu. W firmie Selena S.A. panuje zasada dotycząca większości asortymentu, że wydajemy towar który ma więcej niż 6 miesięcy ważności. Kiedy taki termin zbliża się do tej daty (podczas przyjmowania towaru) powinno być to zgłoszone kierownikowi magazynu w celu podjęcia decyzji, co z takimi produktami zrobić. Duży problem pojawia się również przy przyjęciu i wydaniu siatki podtynkowej, która sprowadzana jest kontenerami z Chin. Opakowania zbiorcze w dużym stopniu są pogniecione, również dochodzi do takich uszkodzeń podczas rozładunku. Towar taki często jest zwracany przez klientów.

Brak kontroli mających na celu ewentualne aktualizacje stanów magazynowych doprowadza do sytuacji, że w systemie mamy pewną ilość dostępną, a w rzeczywistości takiego towaru już nie ma. Sytuacja taka ma miejsce także odwrotnie, czyli na przykład pewien indeks zazwyczaj mało chodliwy zalega miesiącami na magazynie, dlatego, że system pokazuje, że go na stanie nie ma, Do takich sytuacji dochodzi z wielu przyczyn:

 • brak odejmowania ze stanu towaru uszkodzonego na magazynie,
 • odkładanie towaru ze zwrotów na magazyn, bez żadnej informacji,
 • problemy z towarem przeterminowanym, zalegającym na magazynie
 • błędy pracowników podczas wydawania towarów

Wprowadzenie takich kontroli zapewniło by pewną równowagę w stosunku stanów rzeczywistych ze stanami systemowymi.

Organizacja spraw związanych z reklamacjami i zwrotami pozostawia wiele do życzenia. Sprawy związane z ocenieniem towaru jaki został zwrócony tub zareklamowany powinny odbywać się na bieżąco, a często są odkładane na późniejszy termin. Wielokrotnie asortyment dopuszczony do ponownej sprzedaży nie nadaje się do wysyłki, nie jest zwracana uwaga na datę ważności, a stan kartonów zbiorczych jest w stanie niezadowalającym potencjalnego odbiorcy.

Zbyt duża liczba indeksów w stosunku do powierzchni magazynu jest kolejnym problemem oddziałującym na prawidłowe funkcjonowanie magazynu. Wielkość i waga produktów magazynowanych w firmie Selena S.A. jest bardzo zróżnicowana. W ostatnim czasie w prowadzono do obrotu około 200 nowych indeksów produktów o bardzo małych gabarytach. Problem polega na odpowiednim rozmieszczeniu takiego towaru na miejscach zerowych w taki sposób aby magazynier nie miał żadnych problemów z kompletacją zamówienia (zbiórka odbywa się wyłącznie na poziomie „0”). Towar taki magazynowany jest często na takiej wysokości, że pojawiają się problemy ze ściągnięciem takiego asortymentu.

Za dużo osób ma dostęp do edytowania stanów magazynowych w systemie komputerowym. Wielokrotnie pojawiają się sprzeczne informacje. Problem dotyczy niepoprawnego wprowadzenia ilości, oraz możliwości korekt z wielu miejsc, poprzez różnych użytkowników. Sam system informatyczny nie jest doskonały i wymaga kilku drobnych poprawek.

Nie wszystkie zlecenia są kontrolowane przez osoby za to odpowiedzialne. Każde zamówienie złożone przez pickera powinno posiadać podpis pracownika upoważnionego do dokonania kontroli. Często dochodzi do sytuacji, że jedna osoba po złożeniu zlecenia podbija się, że rzekomo dokonała sprawdzenia. Niektóre zlecenia wypisywane są bez podpisu co prowadzi do wielu błędów. Odsetek błędnych zleceń, które nie zostały sprawdzone w sposób prawidłowy jest bardzo duży.

Ułożenie opakowań na palecie powinno odbywać się według pewnych zasad przekazanych podczas szkolenia. Na samym dole zlecenia powinny się znajdować rzeczy najcięższe, a im wyżej tym powinno układać się towar lżejszy o mniejszych rozmiarach. Zlecenie powinno być ułożone w sposób przejrzysty dla kontrolującego. Umownie większy nacisk kładziony jest na składanie asortymentu w sposób umożliwiający dokładne sprawdzenie, lecz część magazynierów nie stosuje się do takich zaleceń. Niektórzy klienci życzą sobie ułożenie towaru,, aby można było rozpoznać jego towar i ilość nie rozfoliowując palety. Jest to duży problem, gdyż w środku takiego zamówienia powstaje duża pusta przestrzeń, która nie pozwala na dobre foliowanie palet.

Zabezpieczeniem palet zajmują się przede wszystkim osoby zatrudnione na czas sezonu. Czynność ta wykonywana jest w sposób niedbały i jakiś procent zamówień uszkadzana jest podczas transportu. Osoba zabezpieczająca paletę przed zafoliowaniem powinna poukładać opakowania w taki sposób, aby góra palety była jak najbardziej płaska. Spowoduje to, że takie zamówienie będzie bardziej stabilne i zmniejszy ryzyko uszkodzenia w transporcie. Przez większość osób niestety ten punkt zabezpieczania palet jest pomijany.

Pojęcie magazynu

Magazynem nazywamy jednostkę organizacyjno – funkcjonalną, która zajmuje się magazynowaniem dóbr materialnych, które są czasowo wyłączone z użycia. Magazyn ma przeznaczoną do tych celów przestrzeń, oraz szereg środków technicznych umożliwiających obsługiwanie i wszystkie ruchy towaru. Jednostka taka ma również za zadanie zabezpieczyć przed wszelakimi czynnikami naturalnymi i przypadkowymi towar. Magazyn stanowi podstawowy element infrastruktury, który decyduje w znacznym stopniu o sprawnym przebiegu procesów logistycznych

Rozpatrując pojęcie magazynu jako pomieszczenia definiujemy je jako konstrukcje budowlane przeznaczone do magazynowania dóbr. Takie budynki są bardzo różnorodne i ich przeznaczenie wynika z:

 • czasu magazynowania asortymentu,
 • rodzaju przechowywanych dóbr i ich podatności magazynowej,
 • rotacji towaru w magazynie,
 • mechanizacji i automatyzacji.

Każdy z takich budynków posiada swoje atrybuty, czyli kryteria konstrukcyjne i użytkowe. Te pierwsze to kształt magazynu, układ ramp załadunkowych, wymiary, a do kryteriów użytkowych zaliczamy sposób transportu na magazynie, powierzchnia magazynu, intensywność transportowania zapasów wewnątrz magazynu.

Podstawowe strefy znajdujące się na magazynie:

 • strefa przyjęcia- jest to wyznaczone miejsce na magazynie gdzie odbywa się przyjęcie towaru, najczęściej za pomocą wózków spalinowych bądź elektrycznych towar ściągany jest z samochodów na wyznaczone miejsce na placu; przyjęcia dokonuje się przez odpowiednie rampy rozładunkowe
 • strefa składowania- jest to miejsce gdzie przechowuje się asortyment; może być to po prostu wyznaczony plac, bądź specjalnie zamontowany, przeznaczone do wysokiego składu regały,
 • strefa selekcjonowania i kompletowania towaru- jest to obszar na magazynie gdzie dokonywana jest zbiórka i ewentualne skompletowanie i zabezpieczenie towaru przeznaczonego do wysyłki,
 • strefa wysyłki- w tym miejscu składowany jest towar zabezpieczony i gotowy do wysyłki do klienta; najczęściej, przy większej ilości dziennych wysyłek takie produkty układane są kierunkami ustalonymi przez przewoźnika,
 • strefa rezerwowa- wolne miejsce na magazynie mogące służyć np. przechowaniu towaru lub zabezpieczaniu palet, w sytuacji gdy pozostałe strefy nie są w stanie obsłużyć wszystkich procesów.