Archiwum autora: prace

Pojęcie magazynu

Magazynem nazywamy jednostkę organizacyjno – funkcjonalną, która zajmuje się magazynowaniem dóbr materialnych, które są czasowo wyłączone z użycia. Magazyn ma przeznaczoną do tych celów przestrzeń, oraz szereg środków technicznych umożliwiających obsługiwanie i wszystkie ruchy towaru. Jednostka taka ma również za zadanie zabezpieczyć przed wszelakimi czynnikami naturalnymi i przypadkowymi towar. Magazyn stanowi podstawowy element infrastruktury, który decyduje w znacznym stopniu o sprawnym przebiegu procesów logistycznych

Rozpatrując pojęcie magazynu jako pomieszczenia definiujemy je jako konstrukcje budowlane przeznaczone do magazynowania dóbr. Takie budynki są bardzo różnorodne i ich przeznaczenie wynika z:

 • czasu magazynowania asortymentu,
 • rodzaju przechowywanych dóbr i ich podatności magazynowej,
 • rotacji towaru w magazynie,
 • mechanizacji i automatyzacji.

Każdy z takich budynków posiada swoje atrybuty, czyli kryteria konstrukcyjne i użytkowe. Te pierwsze to kształt magazynu, układ ramp załadunkowych, wymiary, a do kryteriów użytkowych zaliczamy sposób transportu na magazynie, powierzchnia magazynu, intensywność transportowania zapasów wewnątrz magazynu.

Podstawowe strefy znajdujące się na magazynie:

 • strefa przyjęcia- jest to wyznaczone miejsce na magazynie gdzie odbywa się przyjęcie towaru, najczęściej za pomocą wózków spalinowych bądź elektrycznych towar ściągany jest z samochodów na wyznaczone miejsce na placu; przyjęcia dokonuje się przez odpowiednie rampy rozładunkowe
 • strefa składowania- jest to miejsce gdzie przechowuje się asortyment; może być to po prostu wyznaczony plac, bądź specjalnie zamontowany, przeznaczone do wysokiego składu regały,
 • strefa selekcjonowania i kompletowania towaru- jest to obszar na magazynie gdzie dokonywana jest zbiórka i ewentualne skompletowanie i zabezpieczenie towaru przeznaczonego do wysyłki,
 • strefa wysyłki- w tym miejscu składowany jest towar zabezpieczony i gotowy do wysyłki do klienta; najczęściej, przy większej ilości dziennych wysyłek takie produkty układane są kierunkami ustalonymi przez przewoźnika,
 • strefa rezerwowa- wolne miejsce na magazynie mogące służyć np. przechowaniu towaru lub zabezpieczaniu palet, w sytuacji gdy pozostałe strefy nie są w stanie obsłużyć wszystkich procesów.

Istota organizacji gospodarki magazynowej

praca mgr z logistyki (fragmenty)

„Organizacja gospodarki magazynowej to całokształt sposobów postępowania i przedsięwzięć podejmowanych, stosowanych i współdziałających ze sobą przy zarządzaniu magazynami oraz dobór struktur organizacyjnych, mających na celu optymalną koordynację wszystkich funkcji magazynu dla osiągnięcia największego efektu przy najmniejszych nakładach pracy żywej i uprzedmiotowionej”.[1]

Organizacja gospodarki magazynowej w firmie Sełena s.a. jest uregulowana wewnętrznymi instrukcjami, regulaminami i innymi aktami normatywnymi przedsiębiorstwa. Wszystkie te dokumenty są określone jako formalno-prawne podstawy organizacji gospodarki magazynowej.

W skład organizacji pracy i zarządzania gospodarką magazynową wchodzą następujące zagadnienia:

 1. struktura organizacyjna gospodarki magazynowej
 2. pracownicy magazynowi oraz zakres ich obowiązków
 3. dokumentacja obrotu magazynowego, oraz ewidencja zapasów
 4. odpowiedzialność pracowników magazynowych
 5. kontrola procesów na magazynie i inwentaryzacja

Osobą odpowiedzialną za organizację pracy na magazynie jest kierownik. To według jego wizji i postanowień funkcjonują wszystkie procesy. Musi on zapewnić na magazynie wszystkie środki potrzebne do działania, kontrolę, oraz sprawować nadzór. Odpowiada on również za właściwą organizację statyczną, czyli opracowanie regulaminów i zarządzań wewnętrznych, podział pracy i obowiązków na magazynie, system obiegu dokumentów, warunki przechowywania zapasów itp.

Opracowując strategię funkcjonowania magazynu trzeba wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • charakterystyka magazynowanych zapasów pod względem ilości, rozmiarów, oraz czasu przechowywania,
 • ustalenie terminów dostaw, czyli w jakim czasie towar musi znaleźć się u klienta, od momentu otrzymania zlecenia,
 • określenie wszystkich producentów, oraz organizacja dostaw,
 • utworzenie prawidłowego i czytelnego systemu przepływni informacji, wraz z określeniem dokumentacji i ewidencji obrotów magazynowych,
 • opracowanie sposobu przepływu towaru, określenie jednostek ładunkowych i urządzeń potrzebnych do ich transportu (palety, pojemniki, sprzęt transportu wewnętrznego).

[1] Z. Dudziński, M. Kizyn, Vademecum gospodarki magazynowej, Gdańsk 2002, s. 323

Rodzaje magazynów

praca mgr z logistyki

Rodzaje magazynów:

 1. Magazyny otwarte- Są przechowywane w nich materiały odporne na działanie czynników atmosferycznych. Najczęstszą postacią takich magazynów są place, przygotowane do przetrzymywania takich zapasów jak drewno, wyroby metalowe, czy mineralne. Ważnym składnikiem tutaj jest rodzaj podłoża. Decyduje on o możliwości przechowywania danego asortymentu. Preferowane w takim przypadku są wylewki betonowe, bądź nawierzchnie prefabrykowane specjalne.
 2. Magazyny półotwarte- są to budowle posiadające dach i przynajmniej jedną ze ścian. Elementy górnej zabudowy muszą być wykonane z materiałów ognioodpornych. Zabezpiecza się tu produkty przed częściowym wpływem warunków atmosferycznych. Rozróżniamy dwa rodzaje takich budowli: wiaty i zasieki
 3. Magazyny zamknięte- Posiadają całkowitą zabudowę (ściany, podłoga, sufit, drzwi). Jest to najbardziej liczny rodzaj występujących magazynów. Nie muszą być one wyposażone w żadne instalacje, w takich przypadkach przechowuje się nawozy, cement, druty itp. Większość budynków wyposażonych jest w pełen zakres instalacji:
 • oświetlenie i energia
 • instalacje grzewcze i klimatyzacje, mogące zapewnić odpowiednie warunki dotyczące mikroklimatu przestrzeni magazynowej
 • instalacje wodno- kanalizacyjne
 • instalacje przeciwpożarowe
 1. Magazyny wysokiego składowania- Wysokość składowania przekracza 7,2 m. Odbywa się ono na specjalnie zamontowanych regałach, które posiadają miejsca paletowe. Koszty magazynowania są kilkakrotnie większe, niż w magazynach niskiego składowania. Zastosowany jest w nich szereg mechanizmów ułatwiających manipulację składowanym towarem.

Magazyn w systemie logistycznym pełni funkcję węzła, gdzie tymczasowo przechowywane są towary. Zapasy magazynowe zapewniają stabilizację zaspokajania potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Mają za zadanie zapewnienie płynnego i szybkiego przepływu towarów, oraz ochronę i utrzymanie ich wartości użytkowej.

Na magazynach wykonuje się różne czynności. Ze względu na funkcje jakie pełnią możemy podzielić je na:

 • magazyny rozdzielcze- są to takie magazyny, w których przechowywane są towary pochodzące z różnych źródeł, są one dzielone na partie, w kolejnym etapie dochodzi do kompletacji i wysyłki do poszczególnego klienta,
 • magazyny transportowo przeładunkowe- są one przeznaczone do wyładunku jednego towaru z danego środka transportu, następnie po przechowaniu taki asortyment w nienaruszonym stanie umieszczany jest na innym środku transportu,
 • magazyny skupu- przechowują produkty zgromadzone przez jednostki zajmujące się skupem produktów, następnie dokonywana jest segregacja i przygotowanie do wysyłki, magazyny te dotyczą w większości produktów rolnych,
 • magazyny zasobowe- przeznaczone są do przechowywania zapasów i towarów tworzonych w celach specjalnych przez dłuższy okres czasu (klęska żywiołowa, wojna).

Ze względu na szczebel obrotu magazyny dzielimy na:

 • magazyny zbytu- służą do przyjmowania asortymentu z zakładów przemysłowych, sortowania go, dzielenia i późniejszego przekazywania do jednostek handlu hurtowego lub detalicznego, magazyny takie często mają charakter składów przyfabrycznych,
 • magazyny hurtowe- służą do gromadzenia, przerobu handlowego i przechowywania zapasów w celu zaopatrywania handlu detalicznego,
 • magazyny detaliczne- przeznaczone do przechowywania zapasów i przekazania towaru po uprzednim rozdzieleniu do placówek handlu detalicznego

Magazyny handlowe ze względu na rodzaj przechowywanego w nich asortymentu możemy podzielić na:

 • magazyny uniwersalne (wielobranżowe)- służą do przechowywania podstawowych grup towarowych żywnościowych i nieżywnościowych,
 • magazyny ogólnospożywcze- specjalnie przystosowane magazyny do przechowywania szerokiej gamy produktów z grupy towarów żywnościowych
 • magazyny ogółnoprzemysłowe- przechowywane w nim są towary z grupy produktów nieżywnościowych, magazyny są odpowiednio do tego przystosowane,
 • magazyny wyspecjalizowane- przystosowane do przechowywania określonej grupy asortymentu wymagającej szczególnych warunków magazynowania,
 • magazyny o wąskiej specjalizacji- takie magazyny przechowują tylko jeden rodzaj towaru o prostym asortymencie.

Charakterystyka modeli międzynarodowych struktur organizacyjnych KTN

Tab. 1

Charakterystyka modeli międzynarodowych struktur organizacyjnych KTN według koncepcji Ch.A.Bartletta i S.Ghoshala

Model struktury Strategie korporacyjne    i bazowe Zasoby, decyzje Powiązania, przepływy Zróżnicowanie struktury Kontrola, koordynacja Integracja działań Podejście do operacji zagranicznych Kultura organizacyjna
Wielonarodowy Wielonarodowa

Zróżnicowanie geograficzne

Zdecentralizowane Jednokierunkowe

Zasoby, zaopatrzenia

Geograficzne (regiony, kraje) Osobista

Mała

Mała Federacje niezależnych filii Mało ważna
Międzynarodowy Międzynarodowa

Zróżnicowana produktowo

Częściowo scentralizowane lub zdecentralizowane Głównie jednokierunkowe

Zasoby, informacje, towary

Dywizjonalna

Branżowo (produktowo)-geograficznie (krajowe)

Formalna

Złożona

Średnia Dopełnienie, rozszerzenie, przedłużenie działań centrali Dość ważna
Globalny Globalna

Kosztowa

Scentralizowane      w optymalnych miejscach i w centrali Jednokierunkowe

Zasoby, informacje, towary

Globalne,

Grupy produktów-kraje

Różnorodna, stała

Ścisła, złożona

Duża Filie jako kanały dostaw na obce rynki Ważna
Transnarodowy Transnarodowa

Kosztowa i zróżnicowana produktowo – geograficznie

Scentralizowanie            i jednocześnie  zdecentralizowanie Wielokierunkowe (sieciowe)

Zasoby, informacje

Macierzowe

Grupy produktów-regiony

Różnorodna, stała

Ścisła, złożona

Bardzo duża Wkład filii zagranicznych do zintegrowanego systemu KTN Bardzo ważna

Źródło: Zorska A., Ku globalizacji? PWE, Warszawa 1998, s. 174

Określenie ujednoliconych metod kalkulacji kosztów infrastruktury transportu kolejowego, zgodnie z zasadami stosowanymi w UE

Podstawą do kalkulacji kosztów infrastruktury (bez kosztów inwestycji) jest „Wykaz stanowisk kosztów”. W celu oszacowania kosztów infrastruktury według linii kolejowych, należy wybrać z „Wykazu…” te pozycje, które korelują z zakresem kosztów zaliczanych przez UIC do pojęcia infrastruktury (jak podano w uprzednim punkcie).

W „Wykazie …” koszty są rejestrowane według służb kolejowych. Do infrastruktury zaliczy się koszty dróg kolejowych, automatyki
i telekomunikacji, energetyki oraz prowadzenia ruchu na liniach, tj. kierowania, obsługi i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu.

Dla celów metodycznych określenia kosztów poszczególnych linii kolejowych zostały one ujęte w trzech podstawowych grupach:

 • koszty bezpośrednie linii, które są ewidencjonowane zgodnie
  z załącznikiem F do „Wykazu stanowisk kosztów” (numery linii kolejowych zgodnie z Instrukcją D-29 „Wykaz linii, łącznic i torów łączących”);
 • koszty wspólne, które nie odnoszą się w sposób bezpośredni do poszczególnych linii kolejowych. Rozlicza się je na linie, proporcjonalnie do mierników określanych dla poszczególnych służb;
 • koszty pozostałe są również kosztami wspólnymi linii; rozlicza się je na poszczególne linie proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich i wspólnych uprzednio rozliczanych na poszczególne linie lub w formie narzutu tj. kosztów pozostałych do kosztów bezpośrednich i wspólnych wszystkich linii podlegających danej jednostce.

Pozycje kosztów według służb zgodnie z aktualnie obowiązującym Wykazem stanowisk kosztów i kodami pozycji.

Model systemu ekonomicznego kolei

Koleje szwedzkie[1] zaproponowały model systemu ekonomicznego działania poszczególnych sektorów, którego celem jest minimalizacja kosztów przewozów ładunków. System ten opiera się na następujących założeniach:

Całkowity koszt systemu transportowego kolei składałby się
z następujących elementów:

Kinfr – koszty całkowite infrastruktury kolejowej

Kpoc – koszty całkowite operatorów pociągów

Kzewn – koszty całkowite zewnętrzne

Kklienta – koszty całkowite czasu użytkowników usług.

Kst – koszty całkowite systemu transportowego.

Całkowity koszt systemu transportowego przewozu ładunku obejmuje:

Kst  = Kinfr  + Kpoc + Kzewn + Kklienta

Podstawowym wyznacznikiem poszczególnych kosztów jest wielkość przewozów. Wielkość przewozów można oznaczyć jako Q. Wówczas społeczne koszty marginalne można określić jako funkcję:

i stanowi ona sumę marginalnych kosztów całkowitych poszczególnych składników tzn.:

d Kst = d Kinfr + d Kpoc + d Kzewn + d Kklienta

Minimalizacja kosztów przewozu ładunków jest zapewniona jeżeli podmioty uczestniczące w procesie transportowym zminimalizują wysokość kosztów,
a jako kryterium oceny zastosują koszty marginalne.

W podobny sposób można określić korzyści uzyskiwane przez poszczególne podmioty tworzące proces transportowy.

Przyjmując, że P oznacza wysokość łącznych przychodów transportu kolejowego

P = Pinfr + Ppoc

Różnica pomiędzy przychodami ogółem a kosztem całkowitym określa wysokość korzyści (netto).

Korzyść marginalna jest równa pierwszej pochodnej kosztów całkowitych czyli

=

Powyższa zależność wskazuje, że proporcje korzyści i kosztów podmiotów tworzących proces transportowy powinny być zgodne, aby uzyskać optymalny efekt. Ostateczna cena proponowana na rynku usług przewozowych teoretycznie może być wyrażona w następujący sposób:

Cena = Marginalny koszt systemu transportowego minus minimalny marginalny koszt klienta, który by poniósł na inny środek transportu.

Na podstawie powyższych teoretycznych formuł możliwe jest określenie jednolitych zasad systemu ekonomicznego i polityki handlowej poszczególnych sektorów kolei, dla których podstawowe kryterium działalności stanowiłby koszt marginalny.

Metodycznie poprawna kalkulacja kosztów infrastruktury może opierać się na następujących koncepcjach kosztów: [2]

 • krótkookresowe przeciętne koszty: całkowite koszty dostarczenia usług infrastruktury w istniejącym poziomie przepustowości, dzielone przez liczbę jednostek przewozowych,
 • długookresowe przeciętne koszty: całkowite koszty dostarczenia usług infrastruktury, pozwalające na każdy pożądany wzrost lub zmniejszenie przepustowości, aby wyprodukować usługę przy najniższych możliwych kosztach, dzielone przez liczbę jednostek przewozowych,
 • krótkookresowe koszty marginalne, np. koszt usługi uruchomienia kolejnego pociągu,
 • długookresowe koszty marginalne, np. koszt wprowadzenia kolejnej jednostki trakcyjnej w takim systemie, gdy przepustowość zmienia się tak, że może obsługiwać zwiększoną wielkość ruchu przy mniejszym koszcie.

Opłaty oparte na kosztach przeciętnych umożliwią pokrycie całkowitych kosztów, lecz nie są wystarczające do optymalnej alokacji środków inwestycyjnych.

Krótkookresowe koszty marginalne wskazują, jak koszty infrastruktury zmieniają się w krótkim okresie, gdy zmienia się wielkość ruchu kolejowego.

W warunkach nie przeciążenia sieci kolejowej, główne zróżnicowanie
w kosztach infrastruktury wynikać może z następujących przyczyn:

 • ze wzrostu liczby lub natężenia ruchu pociągów, co powoduje zwiększone zużycie torów, w wyniku których ponoszone są wydatki na utrzymanie jakości torów na danym poziomie.
 • wzrostu liczby pociągów co może zwiększyć koszty eksploatacji urządzeń sygnalizacji
 • innych konsekwencji np. wprowadzenia do ruchu dodatkowego pociągu.

[1] EKMT –Centrum Badań Ekonomicznych  Dokument nr CEMT/RE/TR (98) 7 luty 1998; Okrągły stół nr 110 „Opłaty za użytkowanie infrastruktury kolejowej” Jan Owen Jansson. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Uniwersytetu Linköping Szwecja.

[2] EKMT Okrągły Stół Nr 110. John Dodgson, Opłaty za użytkowanie infrastruktury kolejowej. Wielka Brytania.

Określenie zakresu informacji i danych niezbędnych do oszacowania wielkości i struktury kosztów infrastruktury transportu kolejowego w Polsce oraz metod ich pozyskiwania i przetwarzania

Zgodnie z wymaganiami UE funkcjonujący w Polsce w systemie FK – podsystem KOSZTY pozwala wyróżnić te pozycje, które stanowią podstawę do oszacowania wielkości i struktury kosztów infrastruktury.

Zakres niezbędnych informacji kosztowych w zakresie użytkowania infrastruktury kolejowej ujmuje się, według ustaleń UIC[1], w czterech grupach:

 1. koszty kierowania, obsługi i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na liniach kolejowych (koszty eksploatacji linii kolejowej)
 2. koszty bieżącego utrzymania infrastruktury na udostępnionej przewoźnikom linii kolejowej
 3. koszty inwestycji realizowanych na udostępnianej linii kolejowej
 4. udział kosztów ogólnoadministracyjnych przedsiębiorstwa PKP tj. Zarządu.

Ad. 1 Koszty kierowania, obsługi i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu

1.1. Koszty administracji centralnej i regionalnej kierowania ruchem kolejowym

1.1.1. Planowanie tras w rozkładzie jazdy pociągów

– koszty pracowników zajmujących się wyznaczaniem linii, godzi­nowym rozkładem pociągów na linii i opracowywaniem graficznych rozkładów jazdy pociągów (Biura rozkładów jazdy)

1.1.2. Śledzenie ruchu pociągów

– koszty pracowników zajmujących się prowadzeniem scentralizo­wanej kontroli ruchu pociągów i regulacji ruchu na liniach (Dyspozytura)

1.2. Koszty obsługi ruchu (inżynieria ruchu) i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na szczeblu jednostek wykonawczych

1.2.1. Obsługa rozjazdów i sygnałów na torach należących do infrastruktury

– koszty wynagrodzeń wraz z narzutami zwrotniczych

1.2.2. Obsługa stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym

– koszty wyprawiania i przyjmowania pociągów (wynagrodzenia wraz z narzutami dyżurnych ruchu i nastawniczych)

1.2.3. Obsługa urządzeń łączności na posterunkach ruchu

1.3.    Inne koszty

1.3.1. Służba ochrony kolei

1.3.2. Koszty wypadków kolejowych obciążających sektor infrastruktury.

Ad. 2 Koszty bieżącego utrzymania infrastruktury

Koszty bieżącego utrzymania to koszty wynagrodzeń wraz z narzutami, koszty zużycia materiałów, energii elektrycznej dla celów oświetleniowych
i klimatyzacyjnych oraz urządzeń elektrycznych, energii cieplnej dla celów ogrzewczych, usług obcych, amortyzacji, opłat i podatków dotyczących utrzymania infrastruktury tj. konserwacji, napraw bieżących i przeglądów oraz napraw głównych i awaryjnych nie stanowiących inwestycji ulepszających. Naprawy główne względnie awaryjne urządzeń stałych ujęte w kosztach (System FK) to koszty, które przywracają tylko wartość użytkową danego obiektu czy też urządzenia, ale nie są inwestycją ulepszającą. O kwalifikacji napraw (remont czy inwestycja) decydują głównie kryteria techniczne a nie finansowe.

Zatem do kosztów utrzymania infrastruktury zalicza się wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem infrastruktury (ogrzewaniem, oświetleniem, łącznością telefoniczna itp.) i utrzymaniem urządzeń stałych zestawionych poniżej. Należą do nich te urządzenia, które zaliczone zostały do infrastruktury kolejowej w świetle Rozporządzeń EWG nr 1108/70 i 2598/70.

 • Podtorze

– nasypy, przekopy, rowy, dreny, fosy, akwedukty (rurociągi wodne), skarpy

– pobocza i ławy torowiska

– mury osłonowe, zasadzenia ochronne stoków (żywopłoty i palisady), ogrodzenia murowane

– pasy ochronne przed pożarem

– płoty przeciwśniegowe

 • Budowle inżynieryjne (usytuowane na linii lub stacji)

– mosty, przepusty, wiadukty, mostki i przejścia nad torami

– tunele, zakryte przekopy, przejścia podziemne i przejścia pod torami

– inne budowle jak mury oporowe, budowle i zasłony przeciw lawinom i urwiskom kamieni

 • Przejazdy kolejowe w poziomie szyn, w tym urządzenia przeznaczone dla zapewnienia bezpieczeństwa przejazdów drogowych oraz sygnały
  i znaki drogowe
 • Nawierzchnia

– szyny, odbojnice, rozjazdy i zwrotnice

– podkłady, złącza, akcesoria związane z nawierzchnią

– podsypka, w tym piasek i żwir

– urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów

oraz

– spawalnictwo nawierzchni kolejowej

– badania geometryczne toru

– badania defektoskopowe szyn

– roboty geodezyjne

– prace projektowe remontów linii

 • Obiekty stacyjne wraz z oświetleniem

– perony bez urządzeń informacyjnych, w tym wiaty i osłony

– rampy

– place załadunkowe i wyładunkowe

– drogi dojścia do innych środków transportu

– systemy alarmowe i bezpieczeństwa

 • Inne urządzenia techniczne stacji

– obrotnice, suwnice

– urządzenia przestawcze

 • Urządzenia stacji rozrządowych wraz z obsługą

– hamulce torowe

– urządzenia nastawiania zwrotnic i sygnałów

– urządzenia automatycznego sterowania hamulcami i zwrotnicami

2.8 Urządzenia sygnalizacyjne bezpieczeństwa ruchu i telekomunikacji

– urządzenia sterowania ruchem kolejowym (liniowe i stacyjne)

– urządzenia zasilające system sterowania ruchu

– urządzenia łączności liniowej

– urządzenia łączności na posterunkach ruchu

– urządzenia zasilające łączności

2.9 Sieć energetyczna i urządzenia elektroenergetyczne zasilające – rozdzielnie. Są to urządzenia do wytwarzania, przetwarzania
i rozdziału energii elektrycznej dla potrzeb sygnalizacji, telekomunikacji i eksploatacji budynków

2.10 Urządzenia oświetleniowe – instalacje oświetlenia zewnętrznego służące zabezpieczeniu pracy pojazdów i bezpieczeństwa ich jazdy

2.11 Sieć trakcyjna i urządzenia przetwarzania i przesyłania energii elektrycznej trakcyjnej

– podstacje

– linie przesyłowe między podstacjami i siecią trakcyjna

– urządzenia zdalnego sterowania zasilaniem

 • Maszyny i urządzenia torowe

– podbijarki do podkładów i rozjazdów

– oczyszczarki tłucznia, zakrętarki, profilarki tłucznia, stabilizatory dynamiczne, zgrzewarki do szyn

– żurawie szynowe, dźwigi szynowe, pługi odśnieżne

– defektoskopy, wagony pomiarowe

 • Urządzenia i przyrządy pomiarowe do obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności
 • Pojazdy eksploatowane w procesie utrzymania infrastruktury

– pojazdy szynowe (drezyny)

– pociągi sieciowe

– wagony techniczno – gospodarcze

– pojazdy transportu drogowego

 • Budynki lub pomieszczenia przeznaczone dla instalacji urządzeń
  i personelu obsługi ruchu oraz infrastruktury, w tym dotyczące pobierania opłat za przewóz

– nastawnie

– budynki automatyki i łączności

– budynki energetyki

– inne budynki przy linii

 • Usługi przewozowe dla potrzeb utrzymania infrastruktury
 • Koszty ogólne – pracownicy jednostek wykonawczych, regionalnych
  i centralnych zajmujących się utrzymaniem infrastruktury (nadzór, zarządzanie, administracja, pion badawczy itp.)

Ad. 3 Koszty inwestycji

Obejmują wydatki inwestycyjne (rzeczowe i osobowe oraz usługi obce) związane z powstaniem nowych elementów infrastruktury lub ich ulepszenia
(tj. przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji i modernizacji).

Oprócz wydatków inwestycyjnych, ulepszających powstaną koszty związane z przedłużeniem okresu użytkowania elementów infrastruktury lub kosztu amortyzacji od nowej wartości. Koszty inwestycji obejmują również koszty prac badawczych związanych z procesem inwestowania.

Ad. 4 Udział kosztów ogólnoadministracyjnych Zarządu PKP

Sektor infrastruktury jako jednostka organizacyjna zintegrowanego przedsiębiorstwa PKP powinna być dodatkowo obciążona częścią kosztów ogólnoadministracyjnych Zarządu PKP w stosunku do udziału obciążeń administracji sprawowania utrzymania i inwestowania w infrastrukturze.

Koszty określone w pkt 1 i 2 są ewidencjonowane w jednostkach worg służby drogowej, automatyki i telekomunikacji, energetyki oraz w służbie przewozów (w zakresie inżynierii ruchu).

Koszty utrzymania dróg kolejowych oraz obiektów przy drogach kolejowych są ewidencjonowane w Oddziałach podległych Zarządom Drogowym DOKP, takich jak:

Oddziały Drogowe DO

Oddziały Zmechanizowanych Robót Drogowych DOM

Oddziały Mostowe DMO

Oddziały Geodezyjne DOG

oraz w jednostkach podległych DG PKP, takich jak:

Zakład Maszyn Towarowych DOT

Ośrodek Diagnostyki i Spawalnictwa Nawierzchni Kolejowej DBT

Koszty automatyki i telekomunikacji są rejestrowane w Oddziałach tej służby (AO), a koszty energetyki w Oddziałach Zasilania Elektroenergetycznego (EO). Natomiast koszty powstające w służbie przewozów, a zaliczane do kosztów infrastruktury rejestrowane są w ROS – ach, tj. Rejonach Obsługi Stacji.

W nowej strukturze organizacyjnej (II etap przekształceń do końca 1998r.) koszty infrastruktury będą ewidencjonowane w Zakładach Infrastruktury – ZI, które obejmą dotychczasowe Zakłady Drogowe, Oddziały Automatyki, ROS – y (w części inżynierii ruchu) i część energetyki związanej
z diagnostyką oraz w Zakładach Naprawy Infrastruktury (naprawy nie związane
z bieżącym utrzymaniem) i Zakładach Mostowych. Zakłady Elektroenergetyki oraz Telekomunikacji Kolejowej zostaną prawdopodobnie przekształcone
w odrębne piony. Oddziały Budynków przeszły do pionu nieruchomości
i tam są ewidencjonowane ich koszty.

Koszty są ewidencjonowane w jednostkach worg na odpowiednio im przypisanych stanowiskach, zgodnie z danymi i informacjami zawartymi
w odnośnych dokumentach, takich jak: dzienniki robót, dokumenty obrotu materiałowego, ewidencja środków trwałych, ewidencja zużytej energii oraz płac z narzutami.

Koszty są pochodną wykonywanej pracy, związanej z utrzymaniem elementów składowych infrastruktury i ich użytkowaniem i w związku z tym szczegółowa ewidencja wykonanej pracy oznacza analogiczną ewidencję kosztów danego rodzaju.

[1] UIC – Podkomisja 3F/Grupa robocza ds. Infrastruktury – Raport z realizacji etapu prac dotyczącego przegrupowania stanowisk kosztów kolejowych w odniesieniu do infrastruktury – 1993 r.

Przekształcenia struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa PKP

Wymienione wcześniej uregulowania związane są z koniecznością rozdzielenia działalności wykonywania przewozów kolejowych od zarządzania infrastrukturą (patrz: Dyrektywa nr 91/440/EWG) i tym samym ze zmianami strukturalnymi w obrębie przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 58 Ustawy o transporcie kolejowym rozdział podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie zarządzania liniami kolejowymi oraz wykonywania przewozów kolejowych ma nastąpić do dnia 31 grudnia 1998r.

 Planowany sposób restrukturyzacji ma na celu poprawienie efektywności działania w przedsiębiorstwie PKP poprzez wprowadzenie sektorowej struktury zarządzania, opartej na podziale przedmiotowym
w miejsce struktury regionalno – funkcjonalnej. Przewiduje się utworzenie czterech sektorów: pasażerskiego, towarowego, trakcji i infrastruktury. Podział ten ilustruje poniższy schemat.

Schemat 1

Wydzielone sektory będą realizowały podstawową działalność PKP.
W pionach będzie prowadzona działalność pomocnicza w stosunku do działalności podstawowej.

Wyodrębniony sektor infrastruktury będzie miał za zadanie:

–  udostępnianie linii kolejowych poprzez sprzedaż tras przewoźnikom,

– zapewnienie warunków do prowadzenia ruchu kolejowego, utrzymania
i prowadzenia działań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury,

–  pełnienie funkcji administracyjnej.

W związku z powyższym konieczne jest przekształcenie obecnych dyrekcji okręgowych kolei państwowych w dyrekcje regionów (okręgów) sektora infrastruktury, następnie powołanie dyrekcji sektora i podporządkowanie jednostek wykonawczych, realizujących obecnie zadania infrastruktury, poszczególnym dyrekcjom okręgowym. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania zaproponowano dwa modele przekształcenia struktur PKP. W pierwszym z nich zakłada się komercjalizację PKP jako jednego podmiotu, gdzie poszczególne jednostki organizacyjne pozostaną utrzymane w strukturze przedsiębiorstwa. Zarządzanie infrastrukturą zostanie wyodrębnione organizacyjnie i do końca 1998 r. będzie powołany sektor infrastruktury o trzyszczeblowej strukturze.

W drugim proponowanym modelu przekształceń PKP zakłada się powołanie na bazie odpowiednio podzielonego i uwłaszczonego majątku PKP, dwóch podmiotów: Przedsiębiorstwa Państwowego PKP, zajmującego się działalnością przewozową i Przedsiębiorstwa Państwowego Infrastruktura z trzyszczeblową strukturą.

Poniższy schemat ilustruje zakładaną do końca 1998 r. szczegółową strukturę sektora infrastruktury kolejowej.

Schemat 2

Niezależnie od wyodrębnienia sektora infrastruktury kształtowane będą piony: energetyki kolejowej, telekomunikacji i napraw infrastruktury (patrz schemat nr 1), które zostaną utworzone z odpowiednich Zakładów przedstawionych w schemacie nr 2. Wiąże się to z pewnymi trudnościami jak na przykład ustalenie granicy podziału telekomunikacji i automatyki czy wydzieleniem nieruchomości, które mają przejść do odrębnego pionu.

Od czasu opublikowania Dyrektywy nr 91/440/EWG przedsiębiorstwa kolejowe starają się przekształcić tradycyjne struktury o zintegrowaniu pionowym w stopniowe rozdzielenie infrastruktury od eksploatacji pociągów.

W procesie tym można wyróżnić cztery różne struktury organizacyjne, są to:

 • Integracja pionowa – nie ma faktycznego rozdziału obowiązków na utrzymanie i eksploatację infrastruktury sieci kolejowej od funkcji przewozowych;
 • Wewnętrzny departament – w przedsiębiorstwie kolejowym organizuje się oddzielny departament zajmujący się infrastrukturą, który ma obowiązek określenia swych kosztów bez obowiązku wypracowania strumienia wpływów;
 • Wewnętrzna jednostka organizacyjna – stworzenie jednostki gospodarczej
  w ramach przedsiębiorstwa kolejowego, która kontroluje koszty związane
  z infrastrukturą, jak i odbiera wpływy wynikające z udostępniania tras;
 • Pełny rozdział prawny lub organizacyjny – stworzenie przedsiębiorstwa
  o oddzielnej strukturze, które zarządza infrastrukturą i sprzedaje swe usługi przedsiębiorstwom eksploatującym pociągi.

Poniżej przedstawiono etapy organizacji, na których znajdują się wybrane kraje europejskie.

Tablica 1. Organizacja działalności

*) rozpatrywane są dwa modele administrowania

Źródło: Studium La Péage. Raport końcowy. Opracował Coopers & Lybrand. Grudzień 1996.  

Na podstawie tablicy 1 można stwierdzić, że większość państw jest na etapie tworzenia departamentu wewnętrznego lub wewnętrznych jednostek organizacyjnych do spraw infrastruktury, których obowiązkiem byłoby jej utrzymywanie i eksploatacja.

Obowiązujące Dyrektywy i Rozporządzenia Unii Europejskiej związane z infrastrukturą kolejową

System ewidencji, kalkulacji i rozliczania kosztów infrastruktury kolejowej w Polsce powinien być opracowany według zasad stosowanych w Unii Europejskiej. Określone to zostało w Dyrektywie nr 91/440/WE z dnia 27 lipca 1991 r. o rozwoju kolei Wspólnoty i Dyrektywie nr 95/19/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. o alokacji zdolności infrastruktury kolejowej i pobieraniu opłat za infrastrukturę.

Dyrektywa nr 91/440/WE określa niezbędne środki jakie powinny podjąć państwa członkowskie dla funkcjonowania przedsiębiorstw kolejowych. Dyrektywa ta nakłada na koleje członkowskie UE obowiązek wprowadzenia rozdzielenia kosztów związanych z infrastrukturą od kosztów działalności eksploatacyjnej (obligatoryjnie w zakresie rachunkowości i dowolnie
w zakresie organizacji). Przewidziany jest obowiązek osobnego prowadzenia rachunków dla działalności związanej z zarządzaniem infrastrukturą kolejową i odnoszących się do świadczenia usług transportowych. System ten ma przeciwdziałać przepływowi pomocy państwa między tymi dwiema sferami działalności. Państwo zapewnia rozwój i modernizację narodowej infrastruktury kolejowej a przedsiębiorstwa kolejowe korzystające z niej wnoszą odpowiednie opłaty za jej użytkowanie. Istotne jest zatem ustalenie metod i narzędzi określających koszty infrastruktury transportu kolejowego.

Dyrektywa nr 91/440/WE w art. 3 określa, iż przez infrastrukturę kolejową rozumie się całość elementów traktowanych w załączniku I część 3 A Rozporządzenia nr 2598/70 Komisji EWG z dnia 18 grudnia 1970 r. odnoszących się do ustalania zawartości różnych pozycji schematów księgowości załącznika I Rozporządzenia nr 1108/70 z dnia 4 czerwca 1970 r. w sprawie środków trwałych zaliczanych do infrastruktury. W związku ze zmianami w technice kolejowej jakie nastąpiły od chwili powstania wyżej wymienionych zarządzeń w 1993 r. w ramach prac grupy roboczej Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) do spraw infrastruktury zweryfikowano zakres kosztów infrastruktury oraz uzgodniono elementy kosztów, które powinny być uwzględnione przy ustalaniu opłat a użytkowanie infrastruktury.

Dla prawidłowego wdrożenia postanowień zawartych w Dyrektywie 91/440/WE Rada przyjęła dwie komplementarne Dyrektywy:

 • Dyrektywa nr 95/18/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. o koncesjonowaniu przedsiębiorstw kolejowych,
 • Dyrektywa nr 95/19/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie przyznawania dostępu do infrastruktury kolejowej i pobieraniu opłat za dostęp do infrastruktury.

W pracach nad zadaniem dotyczącym metod kalkulacji i metod określania kosztów infrastruktury transportu kolejowego wg zasad określonych w UE szczególnie ważną, z wyżej wymienionych, jest Dyrektywa nr 95/19/WE. Zostały w niej określone zasady i procedury związane z przydzieleniem zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobieraniem opłat za korzystanie z tej infrastruktury. Dyrektywa ta definiuje dostęp do infrastruktury, a także określa organy dokonujące przydziału oraz kroki jakie może podjąć państwo członkowskie dla zapewnienia priorytetu w przydziale dostępu do infrastruktury. Dyrektywa nr 95/19/WE określa zasady prowadzenia rachunku kosztów. Rachunkowość prowadzona przez zarządzającego infrastrukturą powinna zbilansować na normalnych zasadach handlowych w określonym przedziale czasu dochód z opłat za infrastrukturę plus udział państwa (dotacje) z jednej strony i wydatki na infrastrukturę z drugiej strony. Opłaty mają być wnoszone do zarządzającego infrastrukturą a ich poziom powinien być określony w zależności od rodzaju usług, czasu, sytuacji na rynku i jakości infrastruktury.

Powyższe Dyrektywy powinny być uwzględniane w pracach nad metodą kalkulacji i systemem określania kosztów infrastruktury kolejowej w Polsce w celu dostosowania do realiów gospodarki rynkowej i integracji z UE.

W ciągu ostatnich trzydziestu lat Rada i Komisja Wspólnot Europejskich zatwierdziła, biorąc pod uwagę postanowienia Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą i postępujący proces integracji, szereg aktów prawnych związanych z infrastrukturą transportu kolejowego. Najważniejsze z nich to:

 1. Rozporządzenie (EWG) nr 1192/69 Rady z dnia 26 czerwca 1969 r.
  o wspólnych regułach dla normalizacji kont przedsiębiorstw kolejowych
 2. Rozporządzenie (EWG) nr 1108/70 Rady z dnia 4 czerwca 1970 r. wprowadzające system księgowy dla wydatków na infrastrukturę
  w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej.
 3. Rozporządzenie (EWG) nr 2598/70 Komisji z 18 grudnia 1970 r. precyzujące pozycje, które mają być włączone w różnych rubrykach w formularzach zestawień rachunkowych, przedstawionych w Aneksie i do Rozporządzeń Rady (EWG) nr 1108/70 z 4 czerwca 1970 r.
 4. Rozporządzenie EWG nr 2116/78 Komisji z dnia 7 września 1978 r. dotyczące zmiany Rozporządzenia EWG nr 2598/70 precyzującego pozycje, które mają być włączone w różnych rubrykach formularzy zestawień rachunkowych, przedstawionych w Aneksie i do Rozporządzenia Rady EWG nr 1108/70
  z 4 czerwca 1970 r.
 5. Rozporządzenie EWG nr 2183/78 Rady z dnia 19 września 1978 r. dotyczące wytyczenia jednolitych zasad rachunku kosztów przedsiębiorstw kolejowych.
 6. Rozporządzenie (EWG) nr 1384/79 Rady z dnia 25 czerwca 1979 r.
  o zmianie Rozporządzenia (EWG) nr 1108/70 wprowadzające system księgowy dla wydatków na infrastrukturę w transporcie kolejowym, drogowym i żegludze śródlądowej.
 7. Rozporządzenie (EWG) nr 3021/81 Rady z dnia 19 października 1981 r.
  o adaptacji, w skutek przystąpienia Grecji, Rozporządzenia (EWG) nr 1108/70 wprowadzające system księgowy dla wydatków na infrastrukturę
  w transporcie kolejowym, drogowym i żegludze śródlądowej.
 8. Rozporządzenie (EWG) nr 1889/84 Rady z dnia 26 czerwca 1984 r. dotyczące interesu wspólnotowego leżącego w odpowiednich krokach w dziedzinie infrastruktury transportowej.
 9. Rozporządzenie (EWG) nr 3620/84 Rady z dnia 19 grudzień 1984 r.
  o szczególnych akcjach w dziedzinie infrastruktury transportowej.
 10. Rozporządzenie (EWG) nr 1738 Rady z dnia 25 czerwca 1993r. dotyczące przeprowadzenia programu w dziedzinie infrastruktury transportowej ze względu na zakończenie integrującego się rynku transportowego.

Wśród tych 10 Rozporządzeń podstawową rolę w tym opracowaniu odgrywają Rozporządzenia nr 1108/70 i nr 2598/70, gdyż to one określają ogólne zasady systemu księgowego kosztów infrastruktury w transporcie kolejowym i tym samym wykaz urządzeń zaliczanych do infrastruktury. Zgodnie z nimi w grupie roboczej UIC – 3F ds. infrastruktury w 1992 r. zweryfikowano i uściślono definicję z 1990 r. Ostatecznie sformułowana określa, iż infrastruktura kolejowa obejmuje tory główne, tory pomocnicze (dodatkowe), tory z urządzeniami do rozrządu oraz tereny, na których znajdują się elementy infrastruktury, z wyjątkiem prywatnych bocznic i torów usytuowanych w warsztatach naprawczych taboru, lokomotywowniach i zajezdniach pojazdów trakcyjnych.