Archiwum miesiąca: październik 2018

Określenie ujednoliconych metod kalkulacji kosztów infrastruktury transportu kolejowego, zgodnie z zasadami stosowanymi w UE

Podstawą do kalkulacji kosztów infrastruktury (bez kosztów inwestycji) jest „Wykaz stanowisk kosztów”. W celu oszacowania kosztów infrastruktury według linii kolejowych, należy wybrać z „Wykazu…” te pozycje, które korelują z zakresem kosztów zaliczanych przez UIC do pojęcia infrastruktury (jak podano w uprzednim punkcie).

W „Wykazie …” koszty są rejestrowane według służb kolejowych. Do infrastruktury zaliczy się koszty dróg kolejowych, automatyki
i telekomunikacji, energetyki oraz prowadzenia ruchu na liniach, tj. kierowania, obsługi i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu.

Dla celów metodycznych określenia kosztów poszczególnych linii kolejowych zostały one ujęte w trzech podstawowych grupach:

  • koszty bezpośrednie linii, które są ewidencjonowane zgodnie
    z załącznikiem F do „Wykazu stanowisk kosztów” (numery linii kolejowych zgodnie z Instrukcją D-29 „Wykaz linii, łącznic i torów łączących”);
  • koszty wspólne, które nie odnoszą się w sposób bezpośredni do poszczególnych linii kolejowych. Rozlicza się je na linie, proporcjonalnie do mierników określanych dla poszczególnych służb;
  • koszty pozostałe są również kosztami wspólnymi linii; rozlicza się je na poszczególne linie proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich i wspólnych uprzednio rozliczanych na poszczególne linie lub w formie narzutu tj. kosztów pozostałych do kosztów bezpośrednich i wspólnych wszystkich linii podlegających danej jednostce.

Pozycje kosztów według służb zgodnie z aktualnie obowiązującym Wykazem stanowisk kosztów i kodami pozycji.