Etapy rozwoju logistyki

Rozwój treści i zakresu procesów logistycznych w rozwinię­tych gospodarkach rynkowych możemy w uproszczeniu przed­stawić, tak jak na rysunku 1.

Rys. 1. Etapy rozwoju logistyki.

Źródło: Cz. Skowronek Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, s. 26.