Archiwa tagu: praca magisterska

DCSi. Logistics – zintegrowany system logistyczny

DCSi. Logistics został zaprojektowany w sposób pozwalający na odwzorowanie pełnego łańcucha dostaw od początku do końca. W konwencjonalnym podejściu do łańcucha dostaw każdy jego element jest obsługiwany przez odmienne formy działalności biznesowej takie jak: transport krajowy, przewozy międzynarodowe, agencje celne, magazyny czy centra dystrybucyjne.

Nasilające się procesy integracyjne globalnej ekonomii przyczyniają się do otwierania nowych rynków i jednocześnie sprawiają, że dostawcy usług logistycznych starają się utrzymać a wręcz zwiększać swój udział w rynku poprzez zapewnienie obsługi dla klientów w każdym elemencie łańcucha dostaw.

DCS Transport i Logistics przewidując te zmiany dostosowało do nich rozwój DCSi. Logistics. Wsparcie informatyczne pełnego zakresu operacji logistycznych zostało ujęte w jednym zintegrowanym zestawie aplikacji.

DCSi. Logistics jest w pełni zintegrowanym, modularnym systemem. Wszystkie moduły pracują na wspólnej bazie danych i posiadają pewien wspólny zestaw funkcji. Poza wspólnymi funkcjami każdy ze specjalizowanych modułów posiada odpowiedni dla siebie zestaw poleceń i akcji. Takie podejście umożliwia dużą elastyczność przy implementacji systemu i łatwość integracji nowych modułów.

Wszystkie moduły systemu DCSi. Logistics są zaprojektowane w sposób umożliwiający ich międzynarodowe wykorzystanie – oznacza to ich wielojęzykowość, wielowalutowość oraz możliwość obsługi międzynarodowych korporacji. Czytelny interfejs użytkownika został opracowany pozwalając zredukować czas potrzebny na szkolenia użytkowników z zakresu jego systemu pomocy, jak również z pełnej listy skrótów stosowanych w systemie. System może być obsługiwany zarówno poprzez tradycyjne menu jak i poprzez skróty kodowe, które pozwalają zaawansowanym użytkownikom na szybsze poruszanie się i nawigowanie systemem.

Transport międzynarodowy

Moduły dostarczają specjalizowane, zaawansowane funkcje wprowadzania zleceń importowych oraz eksportowych z wykorzystaniem transportu lotniczego, morskiego oraz drogowego jak również zleceń związanych z transportem krajowym.

Elastyczne tabele taryfowe umożliwiają jednocześnie obsługę stałych klientów na podstawie stosownych umów i oddzielnych taryf oraz tabel rabatowych, jak również korzystanie ze standardowej taryfy przy obsłudze klientów okazjonalnych.

Automatyczne mechanizmy wyliczające zyski i koszty związane z obsługą zleceń pozwalają na szybkie i pełne uzyskanie wskaźników rentowności przedsięwzięć. Optymalizacja wykorzystania środków transportowych jest uzyskiwana poprzez wykorzystanie modułów planowania załadunku oraz planowania tras transportowych.

Moduł Track&Trace

Automatycznie zapisuje informacje o zmianach statusów przesyłek (np. PoD) i umożliwia ciągły do nich dostęp. Rozbudowany moduł obsługi zdarzeń pozwala na ich śledzenie. Szczególnie ważną funkcją modułu jest możliwość definicji alarmów i powiadomień w sytuacjach niedostarczenia przesyłki, jej zaginięcia lub opóźnień w jej dostarczeniu. Wykorzystanie alarmów pozwala na lepsze zarządzania i poprawę wydajności oraz jakości uslug.

Moduł Terminal Warehousing

Moduł magazynowy został zaprojektowany do zaspokajania potrzeb związanych z operacjami przeładunkowymi towarów na terminalach. Zawiera on również wszystkie funkcje magazynowe niezbędne do świadczenia usług magazynowych i dystrybucyjnych. System pozwala na konfigurację dowolnej struktury magazynowej, struktury wielomagazynowej wraz z możliwością obsługi magazynów-chłodni jak również składów wolnocłowych.

Operacje związane z kompletacją towarów oraz pakowaniem są wspierane poprzez odpowiednie procedury. System pozwala również na obsługę towarów o niestandardowych wymiarach czy też kolekcjonowanie wielu różnych pozycji w jednym zbiorczym opakowaniu.

Obsługa klientów

Wysokiej jakości moduł obsługi klientów stanowi główny element budowania optymalnych relacji biznesowych. Posiadająca bardzo duże możliwości struktura bazy klientów zawarta w DCSi.Logistics pozwala na budowanie i wykorzystanie dokładnych danych o profilach klientów, ich wymaganiach oraz innych ważnych z punktu widzenia obsługi i współpracy informacjach.

Powiązanie bazy z innymi modułami pozwala na błyskawiczne przygotowywanie odpowiedniej oferty w odpowiedzi na zapytania klienta. Oferta może być wydrukowana lub przesłana faksem albo drogą elektroniczną bezpośrednio do zainteresowanych osób.

System śledzenia przesyłek przechowujący wszelkie dane o statusach przesyłek klienta pozwala monitorować poprawność realizacji zleceń. Klient może uzyskać dostęp do tych danych, pozwalający na prosty dostęp do informacji gdzie w chwili obecnej znajdują się jego przesyłki.

Oczywiście wbudowane zabezpieczenia maksymalizują bezpieczeństwo dostępu do danych.

Komunikacja

            Komunikacja drogą elektroniczną stanowi w chwili obecnej fundamentalny element wszystkich systemów informatycznych.

Elektroniczna wymiana danych (EDI) jako alternatywa do połączeń telefonicznych, faksowych czy też poczty elektronicznej pozwala na wygodny i bezpieczny sposób przekazywania zleceń, zamówień, dokumentów magazynowych i dokumentów sprzedaży. Mechanizm pozwala na zbieranie w systemie niezbędnych dokumentów od przewoźników i innych usługodawców oraz przekazywanie do klientów niezbędnych dokumentów takich jak np. faktury sprzedaży.

 Informacja zarządcza

            W systemie można wykonać wiele standardowych raportów. Dodatkowo system umożliwia tworzenie własnych raportów i zestawień na podstawie statystycznej bazy danych. Wszystkie wygenerowane raporty mogą być skonwertowane do wykorzystania w typowych pakietach biurowych na komputerach PC.

Platforma sprzętowa

System działa na platformie serwerów IBM i Series wyróżniających się:

 • Pełną niezawodnością
 • Skalowalną architekturą
 • Dużą wydajnością
 • Łatwym w użyciu systemem operacyjnym
 • Zintegrowaną bazą danych
 • Efektywnymi mechanizmami komunikacyjnymi

Programy dla ZSI klasy ERP są przeznaczone przede wszystkim dla dużych i średnich przedsiębiorstw. System właściwie wdrożony z pewnością dostarczy cennych informacji wspomagających podejmowanie decyzji. Małych firm jeszcze nie stać na poniesienie tak dużych kosztów na oprogramowanie, sprzęt i wdrożenie. Dlatego jakiś czas będą one korzystać z mniej rozbudowanych aplikacji specjalizujących się w wybranych sferach działanie przedsiębiorstwa. Jednak w przyszłości należy się liczyć z szerszym upowszechnieniem wyspecjalizowanych systemów klasy ERP.

Charakterystyka logistyki –jako systemu zarządzania gospodarką materiałową

Prezentowana praca ma na celu dostarczenie podstawowych wiadomości o tej nowej dziedzinie a za razem wskazanie na te ogniwa w firmie, gdzie istnieje możliwość znacznej obniżki kosztów a tym samym zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstwa. Praca dotyczy głównie niewielkiego odcinka systemu logistycznego a mianowicie utrzymania zapasów i ich magazynowania.

W rozdziale V dla lepszego zrozumienia istoty koncepcji logistycznej ukazany został rys historyczny oraz etapy i przyczyny rozwoju tej nauki. Zostało też omówione pojęcie logistyki i jej rola w zarządzaniu firmą.

Drugi rozdział dotyczy w całości zapasów utrzymywanych w firmie. Omówione zostały podstawowe pojęcia i klasyfikacje zapasów, a także ich koszty utrzymania, dostaw i wyczerpania.

Większy nacisk położony został na koszty wyczerpania zapasów bowiem są one bardzo istotne dla firmy. Ich brak pociąga za sobą utratę klientów co jest sprzeczne z koncepcją logistyczną, bowiem każda firma funkcjonująca w systemie logistycznym jest zorientowana na jak najlepszą obsługę klienta. Jest to jedna ze strategii konkurencji.

W III rozdziale zaprezentowane zostały metody sterowania zapasami w warunkach niepewności, inflacji oraz z uwzględnieniem braku zapasu a także upustów cenowych. Ile zamawiać i kiedy, jakie pozycje zapasów utrzymywać a z jakich zrezygnować. Wszystkie te metody mają na uwadze minimalizację kosztów utrzymania tych zapasów.

Z zapasami w firmie ściśle związana jest gospodarka magazynowa i właśnie jej poświęcono IV rozdział. Odgrywa ona bowiem duże znaczenie w systemie logistycznym firmy z jednej strony w logistyce zaopatrzenia i logistyce dystrybucji z drugiej strony. Szczególna uwaga skupiona została głównie na roli i funkcji magazynów jako głównego przedmiotu zarządzania w tym zakresie. Ich rodzaje, zadania i miejsce lokalizacji odgrywa znaczną rolę we właściwym zarządzaniu dystrybucją. Rozpowszechnienie się firm przewozowo – spedycyjnych uwalnia firmy od utrzymywania własnych magazynów. Właściwa analiza problemu ułatwia podjęcie decyzji o wyborze magazynu własnego czy też publicznego. Właściwy wybór struktury sieci magazynowej może w znacznym stopniu zmniejszyć koszty magazynowania i uwolnić dodatkowy kapitał, który może być wykorzystany w innym celu.

Liczba, wielkość i rozmieszczenie magazynów

Ustalając konfigurację sieci magazynowej, należy kierować się wieloma przesłankami. Bierz się pod uwagę między innymi:

 • lokalizacja źródeł surowców, fabryk, klientów (lokalizacja magazynów zorientowana na rynek zaopatrzeniowy, produkcję, rynek zbytu),
 • połączenia transportowe i łącznościowe,
 • rodzi, wielkość, struktura asortymentowa i dynamika strumieni materiałowych wynikająca z poziomu dynamiki popytu,
 • dostępność wykwalifikowanej siły roboczej,
 • względy kosztowe (koszty transportu, magazynowania łącznie z podatkami i ubezpieczeniem),
 • względy naturalne ( np. dostępność wody, odporność gruntu na nacisk),
 • względy rozwojowe (dostępność odpowiednio dużej powierzchni magazynowej),
 • względy usługowe (np. przewidywany poziom obsługi klientów, czas dostawy).

Konfiguracja sieci magazynowej winna być obsługiwana łącznie z obsługiwanym obszarem. Do jej określenia wykorzystuje się rozmaite ogólne prawidłowości, m.in.: -im więcej magazynów, tym relatywnie większe koszty magazynowania tej samej masy towaru.

Polityka magazynowa wiąże się między innymi z przyjętym sposobem zarządzania. W zależności od firmy, może być stosowana polityka „zero zapasów” bądź też mniejsze bądź większe gromadzenie zapasów wynikające z nieprzewidywalnych zdarzeń losowych.

Wyznaczanie miejsca lokalizacji pojedynczego magazynu lub ich sieci nie jest jedynym, strategicznym problemem odnoszącym się do  magazynowania.

Decyzje o przestrzennym rozmieszczeniu magazynów powinny być uzupełnione i skorelowane z postanowieniami dotyczącymi:

 • wyboru modelu obsługi spedycyjnej, opartego na magazynach własnych bądź publicznych,
 •  liczby, wielkości rozplanowania i wyposażenia technicznego wyposażenia magazynów.

Ze względu na konieczność poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych i długotrwałe konsekwencje dla systemu logistycznego firmy wymienione problemy mają wymiar strategiczny.

Fazy przepływu dóbr w gospodarce

logistykaZ całokształtu przepływu dóbr w gospodarce można umow­nie wyodrębnić kilka podstawowych faz:

 • Faza I obejmuje    pozyskanie surowców z przyrody i ich produkcyjne zagospodarowanie. Dotyczy      ona przemysłu wydobyw­czego, rolnictwa, leśnictwa,
  a także rybołówstwa. Produktem tej fazy są surowce pierwotne, które w      większości przypadków stają się przedmiotem przetwórstwa w kolejnych  fazach procesów prze­pływu. Tylko niewielka część tych surowców w postaci      nie prze­tworzonej trafia bezpośrednio do spożycia konsumpcyjnego. Z punktu widzenia procesów logistycznych w tej fazie      mamy do czynienia zarówno ze strumieniami przepływu surowców, jak i z gromadzeniem zapasów w postaci produktów gotowych
  w przedsiębiorstwach wydobywczych (węgiel, ruda żelaza), rolnych, leśnych      (surowce rolnicze i leśne). W większości      przypadków dostawy tych surowców następują bezpośrednio od miejsca  pozyskania do zakładów przetwórczych, bez większego udziału pośredników      handlowych.
 • Faza II obejmuje      procesy przetwarzania surowców w ma­teriały i półfabrykaty
  o różnym stopniu przetworzenia i uszla­chetnienia. Do typowych gałęzi      wytwórczych w tej fazie należą: hutnictwo żelaza i stali, metali      nieżelaznych, niektóre branże przemysłu metalowego, chemicznego,      drzewnego. Fazę tę charakteryzuje rozwinięty system procesów      logistycznych. Procesy prze­pływu przebiegają zarówno bezpośrednio między      producentami, jak i z udziałem pośredników handlowych. We wszystkich ogni­wach są utrzymywane zapasy (materiałowe, produkcji niezakończonej, wyrobów      gotowych, towarów). Infrastruktura      procesów logistycznych jest w tej fazie roz­winięta, gdyż strumienie      przepływu cechuje masowość, szeroki asortyment materiałów, ich powszechne      zastosowanie w gospo­darce. Trafiają one praktycznie do większości przedsiębiorstw  i innych podmiotów. Również procesy magazynowe wymagają rozwiniętej      infrastruktury technicznej. Pośrednictwo w obrocie między producentami      przejmuje w szerokim zakresie handel środ­kami produkcji.
 • Faza III obejmuje przetwórcze gałęzie przemysłu. Materiały oraz półfabrykaty są przetwarzane  w wyroby popytu finalnego o przeznaczeniu konsumpcyjnym
  i inwestycyjnym. Do tej fazy możemy zaliczyć także budownictwo i handel.      Procesy logistyczne charakteryzuje masowość przepływu, rozwinięta      struktura asor­tymentowa, utrzymywanie zapasów we wszystkich podstawowych      rodzajach, rozwinięta infrastruktura techniczna magazynowania,      manipulacji, transportu itp.
 • Faza IV obejmuje      przedsiębiorstwa handlu środkami produk­cji i konsumpcji: hurtowe,      detaliczne, łączące funkcje hurtu i deta­lu, a także inne wyspecjalizowane      podmioty, np. przedsiębiorstwa pośrednictwa handlowego, usług,  specjalistyczne przedsiębiorstwa transportowe. Podstawowymi składnikami  logistyki w tej fazie są: przepływ dóbr  rzeczowych, utrzymywanie zapasów i infrastruk­tura logistyczna.
 • Faza V obejmuje      eksploatacje środków pracy i artykułów konsumpcyjnych trwałego użytku. W      tej fazie procesów gospodar­czych są potrzebne określone środki      materiałowe (zwłaszcza części zamienne, paliwo, energia) oraz rozwinięta      infrastruktura logis­tyczna (magazyny, stacje obsługi, specjalny transport      itp.).

Można by umownie wydzielić kolejną fazę procesów gos­podarczych, jaką jest zagospodarowanie powstających w każdej fazie odpadów: produkcyjnych, poamortyzacyjnych, pokonsumpcyjnych. Można także te procesy umieścić w każdej
z wyodręb­nionych już faz przepływu dóbr rzeczowych. Zależy to przede wszystkim
od potrzeb badawczych oraz praktycznych.

W każdej z wyodrębnionych faz przepływu dóbr rzeczowych mamy także
do czynienia z potokami informacji, które muszą być gromadzone, klasyfikowane, przetwarzane, a następnie wykorzys­tywane w sterowaniu procesami logistycznymi.

Wyodrębnienie faz procesów logistycznych pozwala rozpat­rywać procesy logistyczne w sposób kompleksowy przez pryzmat realnych procesów przepływu produktów i informacji, gromadze­nia zapasów itp. One, bowiem stanowią istotę logistyki jako sfery działalności gospodarczej i, jednocześnie, obiekt badań logistyki jako dyscypliny wiedzy.