Archiwa tagu: praca mgr z logistyki

Istota organizacji gospodarki magazynowej

praca mgr z logistyki (fragmenty)

„Organizacja gospodarki magazynowej to całokształt sposobów postępowania i przedsięwzięć podejmowanych, stosowanych i współdziałających ze sobą przy zarządzaniu magazynami oraz dobór struktur organizacyjnych, mających na celu optymalną koordynację wszystkich funkcji magazynu dla osiągnięcia największego efektu przy najmniejszych nakładach pracy żywej i uprzedmiotowionej”.[1]

Organizacja gospodarki magazynowej w firmie Sełena s.a. jest uregulowana wewnętrznymi instrukcjami, regulaminami i innymi aktami normatywnymi przedsiębiorstwa. Wszystkie te dokumenty są określone jako formalno-prawne podstawy organizacji gospodarki magazynowej.

W skład organizacji pracy i zarządzania gospodarką magazynową wchodzą następujące zagadnienia:

 1. struktura organizacyjna gospodarki magazynowej
 2. pracownicy magazynowi oraz zakres ich obowiązków
 3. dokumentacja obrotu magazynowego, oraz ewidencja zapasów
 4. odpowiedzialność pracowników magazynowych
 5. kontrola procesów na magazynie i inwentaryzacja

Osobą odpowiedzialną za organizację pracy na magazynie jest kierownik. To według jego wizji i postanowień funkcjonują wszystkie procesy. Musi on zapewnić na magazynie wszystkie środki potrzebne do działania, kontrolę, oraz sprawować nadzór. Odpowiada on również za właściwą organizację statyczną, czyli opracowanie regulaminów i zarządzań wewnętrznych, podział pracy i obowiązków na magazynie, system obiegu dokumentów, warunki przechowywania zapasów itp.

Opracowując strategię funkcjonowania magazynu trzeba wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • charakterystyka magazynowanych zapasów pod względem ilości, rozmiarów, oraz czasu przechowywania,
 • ustalenie terminów dostaw, czyli w jakim czasie towar musi znaleźć się u klienta, od momentu otrzymania zlecenia,
 • określenie wszystkich producentów, oraz organizacja dostaw,
 • utworzenie prawidłowego i czytelnego systemu przepływni informacji, wraz z określeniem dokumentacji i ewidencji obrotów magazynowych,
 • opracowanie sposobu przepływu towaru, określenie jednostek ładunkowych i urządzeń potrzebnych do ich transportu (palety, pojemniki, sprzęt transportu wewnętrznego).

[1] Z. Dudziński, M. Kizyn, Vademecum gospodarki magazynowej, Gdańsk 2002, s. 323

Rodzaje magazynów

praca mgr z logistyki

Rodzaje magazynów:

 1. Magazyny otwarte- Są przechowywane w nich materiały odporne na działanie czynników atmosferycznych. Najczęstszą postacią takich magazynów są place, przygotowane do przetrzymywania takich zapasów jak drewno, wyroby metalowe, czy mineralne. Ważnym składnikiem tutaj jest rodzaj podłoża. Decyduje on o możliwości przechowywania danego asortymentu. Preferowane w takim przypadku są wylewki betonowe, bądź nawierzchnie prefabrykowane specjalne.
 2. Magazyny półotwarte- są to budowle posiadające dach i przynajmniej jedną ze ścian. Elementy górnej zabudowy muszą być wykonane z materiałów ognioodpornych. Zabezpiecza się tu produkty przed częściowym wpływem warunków atmosferycznych. Rozróżniamy dwa rodzaje takich budowli: wiaty i zasieki
 3. Magazyny zamknięte- Posiadają całkowitą zabudowę (ściany, podłoga, sufit, drzwi). Jest to najbardziej liczny rodzaj występujących magazynów. Nie muszą być one wyposażone w żadne instalacje, w takich przypadkach przechowuje się nawozy, cement, druty itp. Większość budynków wyposażonych jest w pełen zakres instalacji:
 • oświetlenie i energia
 • instalacje grzewcze i klimatyzacje, mogące zapewnić odpowiednie warunki dotyczące mikroklimatu przestrzeni magazynowej
 • instalacje wodno- kanalizacyjne
 • instalacje przeciwpożarowe
 1. Magazyny wysokiego składowania- Wysokość składowania przekracza 7,2 m. Odbywa się ono na specjalnie zamontowanych regałach, które posiadają miejsca paletowe. Koszty magazynowania są kilkakrotnie większe, niż w magazynach niskiego składowania. Zastosowany jest w nich szereg mechanizmów ułatwiających manipulację składowanym towarem.

Magazyn w systemie logistycznym pełni funkcję węzła, gdzie tymczasowo przechowywane są towary. Zapasy magazynowe zapewniają stabilizację zaspokajania potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Mają za zadanie zapewnienie płynnego i szybkiego przepływu towarów, oraz ochronę i utrzymanie ich wartości użytkowej.

Na magazynach wykonuje się różne czynności. Ze względu na funkcje jakie pełnią możemy podzielić je na:

 • magazyny rozdzielcze- są to takie magazyny, w których przechowywane są towary pochodzące z różnych źródeł, są one dzielone na partie, w kolejnym etapie dochodzi do kompletacji i wysyłki do poszczególnego klienta,
 • magazyny transportowo przeładunkowe- są one przeznaczone do wyładunku jednego towaru z danego środka transportu, następnie po przechowaniu taki asortyment w nienaruszonym stanie umieszczany jest na innym środku transportu,
 • magazyny skupu- przechowują produkty zgromadzone przez jednostki zajmujące się skupem produktów, następnie dokonywana jest segregacja i przygotowanie do wysyłki, magazyny te dotyczą w większości produktów rolnych,
 • magazyny zasobowe- przeznaczone są do przechowywania zapasów i towarów tworzonych w celach specjalnych przez dłuższy okres czasu (klęska żywiołowa, wojna).

Ze względu na szczebel obrotu magazyny dzielimy na:

 • magazyny zbytu- służą do przyjmowania asortymentu z zakładów przemysłowych, sortowania go, dzielenia i późniejszego przekazywania do jednostek handlu hurtowego lub detalicznego, magazyny takie często mają charakter składów przyfabrycznych,
 • magazyny hurtowe- służą do gromadzenia, przerobu handlowego i przechowywania zapasów w celu zaopatrywania handlu detalicznego,
 • magazyny detaliczne- przeznaczone do przechowywania zapasów i przekazania towaru po uprzednim rozdzieleniu do placówek handlu detalicznego

Magazyny handlowe ze względu na rodzaj przechowywanego w nich asortymentu możemy podzielić na:

 • magazyny uniwersalne (wielobranżowe)- służą do przechowywania podstawowych grup towarowych żywnościowych i nieżywnościowych,
 • magazyny ogólnospożywcze- specjalnie przystosowane magazyny do przechowywania szerokiej gamy produktów z grupy towarów żywnościowych
 • magazyny ogółnoprzemysłowe- przechowywane w nim są towary z grupy produktów nieżywnościowych, magazyny są odpowiednio do tego przystosowane,
 • magazyny wyspecjalizowane- przystosowane do przechowywania określonej grupy asortymentu wymagającej szczególnych warunków magazynowania,
 • magazyny o wąskiej specjalizacji- takie magazyny przechowują tylko jeden rodzaj towaru o prostym asortymencie.