Archiwa tagu: Założenia i właściwości logistyki

Założenia i właściwości logistyki

Na podstawie zaprezentowanych powyżej definicji logistyki oraz jej tendencji rozwojowych można uzyskać całościowy i adekwatny obraz nowoczesnej koncepcji logistyki. W tym celu należy wskazać na kilka jej właściwości i założeń stanowiących o istocie i walorach nowoczesnej koncepcji logistyki. Te właściwości i założenia mówią, że: [1]

 • logistyka jest koncepcją planowania, sterowania, organizowania i kontrolowania fizycznego obiegu towarów i jego informacyjnych uwarunkowań, wymagającą systemowego ujścia,
 • przepływy towarowe i informacyjne tworzą system, który może rozciągnąć się na różne ogniwa, fazy, podsystemy,
 • koncepcja logistyki jest osadzona na współzależnych, ścisłych związkach w obrębie funkcjonalnych, strukturalnych i instytucjonalnych  aspektów procesu fizycznego obiegu towarów,
 • integracja realnych komponentów logistyki (transport, magazynowanie, kształtowanie zapasów, planowanie, czynności obsługi klientów itp.) znajduje odbicie w tworzeniu zintegrowanych systemów    organizacyjnych informacyjno – regulacyjnych zapewniających i stymulujących realizację pożądanych celów,
 • logistyka stanowi orientację efektywnościową w ujęciu systemowym, opierającą się na kompleksowej analizie oraz kształtowaniu poziomu i struktury kosztów, a w której centralną rolę odgrywa odpowiedni poziom i jakość świadczonych usług (szybkość i terminowość realizacji zamówień, jakość i niezawodność dostaw itp.)
 • logistyka stanowi źródło odkrywania oraz kształtowania nowych potencjałów i zdolności kreowania i korzyści zapewniających długotrwały wzrost efektywności przedsiębiorstwa,
 • koncepcja logistyczna jest osadzona na realiach rynku, tzn., że bazą i przesłanką logistyki powinno być podejście zorientowane na wymagania rynku oraz możliwości wszystkich (operatywnych i strategicznych ) działań oraz decyzji i rozwiązań w sferze jego kształtowania i rozwoju,
 • logistyka stanowi “potencjał” i instrument strategiczny marketingu wspomagający w sposób długofalowy przedsięwzięcia komponenty strategii rynkowej przedsiębiorstwa determinując jej skuteczność,
 • zintegrowane struktury logistyczne mają charakter dynamiczny, co zwiększa zdolność dostosowania się przedsiębiorstw do zmian na rynku oraz zmian w zakresie ekonomicznych, technicznych i organizacyjnych warunków gospodarowania,
 • aktywny i integracyjny aspekt logistyki przejawia się w jej funkcji koordynacyjnej, przenikającej podstawowe klasyczne sfery funkcjonowania przedsiębiorstwa i cały proces gospodarowania,
 • logistyka jest zorientowana na wykorzystanie zależności i efektów synergicznych.

[1] P. Blaik, Logistyka, op. cit., s. 35-36.